Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

РОЗДІЛ 2

Система регулювання ЗЕД в Україні

Принципи ЗЕД України. Класифікація суб'єктів та видів ЗЕД. Характеристика системи регулювання ЗЕД. Систематизація методів регулювання ЗЕД.

2.1. Принципи ЗЕД України

З прийняттям Верховною Радою (16 липня 1990 р.) Декларації про державний суверенітет Україна самостійно здійснює і регулює ЗЕД, керуючись при цьому як внутрішнім, так і міжнародним законодавством.

Основоположними принципами, на яких базується система ЗЕД в Україні, є такі:

суверенітет народу України;

свобода зовнішньоекономічного підприємництва;

рівність і недискримінація всіх суб'єктів ЗЕД перед законами України;

верховенство закону і захисту інтересів суб'єктів ЗЕД,

еквівалентність обміну.

2.2. Класифікація суб'єктів та видів ЗЕД

ЗЕД — це господарювання суб'єктів України та іноземних суб'єктів, яке ґрунтується на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Головною підставою функціонування суб'єкта ЗЕД є внесення даного виду діяльності до статуту підприємства або установчого договору, що надає право підприємствам здійснювати будь-які види ЗЕД.

Згідно з чинним законодавством України, всі суб'єкти ЗЕД мають рівне право здійснювати будь-які види, прямо не заборонені законами України, незалежно під форм власності та інших ознак.

До основних суб'єктів ЗЕД належать:

фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність і постійно проживають на території України; юридичні особи, зареєстровані в Україні, і які мають постійне місцезнаходження в Україні; об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України; структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України; спільні підприємства за участі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що зареєстровані в Україні; Україна в особі її органів — місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій; інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Підставою функціонування суб'єкта ЗЕД є внесення даного виду діяльності до статуту підприємства або установчого договору, що надає право підприємствам здійснювати будь-які види ЗЕД.

Сукупність суб'єктів ЗЕД можна систематизувати за такими критеріями: за рівнями, дієздатністю, способом привласнення результатів діяльності та відповідальністю.

Класифікація суб’єктів ЗЕД

Критерій класифікації | Види

І. За дієздатністю: | А) Фізичні особи: підприємці, наймані працівники, туристи, тобто ті, хто безпосередньо бере участь у здійсненні даного виду діяльності.

Б) юридичні особи: різні організаційно-правові форми створених та функціонуючих підприємств: організації, фірми, корпорації, асоціації тощо

ІІ. За способом привласнення результатів діяльності: | А) держава, в особі не тільки державних органів регулювання, її й міждержавних та міжнародних організацій

Б) власники, тобто безпосередні засновники підприємств

В) наймані працівники, які працюють за контрактами ЗЕД

Усі суб'єкти ЗЕД мають однакове право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форми власності та інших ознак.

2.3. Характеристика системи регулювання ЗЕД

Формування ринкової моделі господарювання в Україні передбачає створення ефективної системи регулювання ЗЕД. Основні цілі даної системи регулювання:

захист економічних інтересів України та інтересів суб'єктів ЗЕД; забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку; створення найбільш сприятливих умов для інтеграції економіки України з системою світового поділу праці; стимулювання прогресивних структурних змін в економіці; заохочення конкуренції та ліквідація монополізму у сфері ЗЕД.

Регулювання ЗЕД України здійснюється: державою в особі її органів у межах їх компетенції; недержавними органами управління економікою; самими суб'єктами ЗЕД.

До державних органів управління ЗЕД відносяться державні органи як законодавчої, так і виконавчої влади, а також місцеві органи влади. Слід зазначити, що кожний із органів державного регулювання ЗЕД виконує тільки йому делеговані функції в даній системі управління.

Верховна Рада України виконує наступні функції у сфері регулювання ЗЕД:

створення законодавчої бази у сфері зовнішньоекономічних відносин; затвердження головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності; розгляд, затвердження та зміна структури органів державного регулювання ЗЕД; укладання і ратифікація міжнародних договорів України; встановлення правових режимів на території України;

Кабінет Міністрів України:

відповідно до прийнятого законодавства здійснення координації ЗЕЗ; затвердження нормативних актів управління з питань ЗЕД; проведення переговорів та укладення міжнародних договорів;—

забезпечення складання платіжного балансу.

Національний банк України - основний орган при здійсненні валютної політики країни:

реалізує валютну політику держави; регулює курс національної валюти; здійснює облік і розрахунки з наданих і одержаних державних кредитів і позик; здійснює зберігання і використання золотовалютного резерву України; представляє інтереси держави у відносинах з центральними банками інших країн; видає ліцензії на здійснення комерційними банками операцій в іноземній валюті.

Відповідно до Закону України «Про ЗЕД» одним із органів державного регулювання було Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України, але на сьогодні його функції виконують:

Міністерство економіки України та Міністерство ЗЕЗ і торгівлі України, основні з них такі:

забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики; здійснення контролю за державними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Державна митна служба України:

здійснення митного контролю на території України;

затвердження актів з питань митної політики держави.

Органи місцевого управління ЗЕД:

реєстрація суб'єктів ЗЕД (як суб'єктів господарської діяльності);

контроль функціонування суб'єктів ЗЕД на регіональному рівні.

Антимонопольний комітет України здійснює контроль за дотриманням суб'єктами ЗЕД антимонопольного законодавства.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі виконує такі функції:

здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування, відповідно, антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів; здійснює заходи нетарифного регулювання ЗЕД (ліцензування, квотування, реєстрація окремих видів контрактів).

Недержавні органи управління економікою: товарні, фондові, валютні біржі, Торгово-промислові палати України. При цьому дані органи регулювання можуть виконувати тільки їм надані функції у сфері управління ЗЕД. Так, тільки ТПП України засвідчує країну виробництва товару через систему видачі сертифікату походження.

2.4. Систематизація методів регулювання ЗЕД

Основні регулятори ЗЕД:

правові,

адміністративні,

економічні.

Правові регулятори:

Правове регулювання ЗЕЗ включає розробку та прийняття нормативно-правової бази в Україні та


Сторінки: 1 2 3