Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ПЛАН

ПЛАН.

Вступ.

І. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-

господарську діяльність……………………………… … 4

ІІ. Аналіз фінансового стана підприємства……………………… 11

1. Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості

підприємства……………………………………… 11

2. Аналіз активів підприємства……………………………… 15

3. Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової

стійкості підприємства……………………… 17

4. Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка

ділової активності підприємства… 24

5. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності

підприємства……………………………………………………29

6. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства… 34

ІІІ. Висновки і пропозиції………………………………………………37

Література………………………………………………………………… 40

Додатки.

ВСТУП.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення

ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі

впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм

господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п.

Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської

діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика

розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення,

здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення

ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства,

його підрозділів і робітників.

Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього

середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і

вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Зіст аналізу випливає з функцій. Однією з таких функцій являється

вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і

тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства.

Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських

рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу

- пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення

передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція

анализу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів,

досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І

накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі

господарської діяльності.

Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники

і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення

ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту

і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання

платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у

бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників

підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і

використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі

підприємства. Основними чинниками, що визначають фінансовий стан

підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру

виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-

друге, швидкість оборотності оборотних коштів ( активів). Сигнальним

показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність

підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти

платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу,

вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить

аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозв'язок і

структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості;

аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п.

Розділ І.

Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-

господарську діяльність.

Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів

характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних

факторів.

Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання

ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці,

об’єм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих

оборотних засобів.

Показники інтенсивного розвитку – якісні показники використання

ресурсів: продуктивність праці, матеріаловіддача, матеріало місткість,

фондовіддача, фондомісткість, кількість оборотів оборотних засобів або

коефіцієнт закріплення оборотних засобів.

Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу є необхідним,

але обмежується фінансовими можливостями підприємства. Економічно

виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується

більш високим проростом фінансових результатів.

Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є

інтенсифікація виробничо-збутової діяльності, та використання виробничого

потенціалу. Кінцеві результати діяльності формуються під дією як

інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю інтенсивного і

екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку

робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці.

Оцінка результатів інтенсифікації включає таку систему розрахунків:

а) визначення динаміки показників інтенсифікації;

б) Визначення співвідношення приросту використання

виробничих ресурсів в розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва;

в) розрахунок частки впливу зміни показників

інтенсифікації на приріст обсягу виробництва;

г) розрахунок відносної економії виробничих

ресурсів;

д) комплексна оцінка всебічної інтенсифікації

виробництва.

Для оцінки інтенсифікації виробництва можна використати наступну

аналітичну таблицю.

Таблиця № 1 Характеристика показників інтенсифікації

виробництва

|Показники |Минулий |Звітний |Відхилен-н|

| |рік |рік |я, % |

|1. Валова продукція в співставних |23436 |15929 |67 |

|цінах | | | |

|2. Промислово-виробничий персонал |3707 |3343 |90 |

|3. Фонд оплати праці з |2603 |2513 |96 |

|нарахуваннями | | | |

|4. а) Основні виробничі фонди |262211 |261559 |99 |

|б) Амортизація |2877 |3598 |125 |

|5. Оборотні засоби |19407 |25099 |129 |

|6. Матеріальні затрати |13443 |12429 |92 |

|7. Продуктивність праці (с.1 : с.2)|6,3 |4,8 |76 |

|8. Продукція на 1 грн. оплати праці|9 |6,3 |70 |

|(с.1 : с.3) | | | |

|9. Матеріаловіддача (с.1 : с.6) |1,7 |1,3 |76 |

|10. а) Фондовіддача (с.1 : с.4а) |0,08 |0,06 |75 |

|б) Амортизацієвіддача (с.1 : с.4б) |8,1 |4,4 |54 |

|11. Оборотність оборотних коштів |1,2 |0,6 |50 |

|(кількість оборотів) (с.1 : с.5) | | | |

В звітному році в порівнянні з минулим продуктивність праці склала

76%, зарплатовіддача – 70%, матеріаловіддача – 76%, фондовіддача основних

виробничих фондів – 75%, оборотність засобів –


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9