Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Економіка Польщі

Економіка Польщі

ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................................3

1.Місце в світовій економіці..............................................................................…4

2. Фактори економічного розвитку країни..........................................................5

Висновки…………………………………………………………………………18

Література………………………………………………………………………..19

Вступ

У світовому масштабі Польща не виділяється ні розмірами території та насе-лення, ні економічною потужністю. Але на теренах Європи ЇЇ ресурсний по-тенціал, економічна й політична роль досить помітні. За європейськими мірила-ми вона знаходиться серед найбільших держав за площею (майже дорівнює розмірам Німеччини) і чисельністю населення (ненабагато поступаючись Іспанії). Ллє більш важливою є економічна роль Польщі в Європі. Польща — це постсоціалістична країна, що має найбільш яскраві досягнення в перебудові еко-номіки на ринкові засади. На відміну від Китаю, що продовжує дотримуватися соціалістичної моделі розвитку, Польща першою з колишніх соціалістичних країн рішуче відкинула комуністичну ідеологію і принципи соціалістичного гос-подарства. «Шокова терапія» в реформуванні економіки прийняла в Польщі найбільш виразні форми.

Особливо помітна роль Польщі в Центральній Європі, де вона виступає стрижнем інтеграції в рамках Митного Центрально-Європейського союзу (ЦКФ-ТЛ). Польща багато де в чому є взірцем для інших країн Центральної та Східної Європи, а також для України в процесі здійснення економічних реформ.

Місце в світовій економіці

Польща є членом НАТО, ОЕСР, СТО, а в 2004 році стане повноправним чле-ном ЄС. З одного боку, це є свідоцтвом значної уваги, яка приділяється Польщі розвинутими державами. З іншого боку, це вносить певні корективи в ук-раїнсько-польські стосунки. Польща перетворюється на особливого сусіда, який буде діяти за правилами організацій, членом яких вона є (наприклад, встановлен-ня візового режиму, більш жорстких митних нормативів тощо). Водночас Ук-раїна сподівається на підтримку з боку Польщі щодо інтеграції в ЄС.

Республіка Польща: коротка довідка

Територія..................................................... 312,6 тис. кв. км

Населення (2000р.)...................................... 38,8 мли. мол.

Столиця.................................................... Варшава

ВВП (за поточним курсом, 1998 р.).................. 159млрд. дол.

ВВІ! (за ГІКС, 2000р.).................................. 326 млрд. дол.

ВВП на душа населення:

за поточним курсом.............................. 4 088дол.

заПКС............................................... 8402дол.

Експорт (2000 р.)......................................... 28,4 млрд. дол.

Імпорт (2000 р.).......................................... 42,7 млрд. дол.

Зовнішній борг (2000 р.)............................... 57 млрд. дол.

Рівень безробіття (1999р.)............................. 12%

І Іаціональна валюта..................................... злотий

Курс до долара............................................ З зл./ дол.

За рівнем економічного розвитку Польща знаходиться у третій десятці євро-пейських держав. На світових ринках вона відома як постачальник вугілля, чор-них і деяких кольорових металів, тканин, продукції сільського господарства та харчової промисловості. Польща посідає перше місце в Європі за видобутком вугілля та за його експортом. Вона здійснює досить значні обсяги поставок у західноєвропейські країни картоплі, м'яса, молока, городніх та ягідних культур. За виробництвом картоплі Польща займає перше місце в світі.

2. Фактори економічного розвитку країни

Соціально-економічні трансформації, що відбуваються в Польщі з 1990 року, переорієнтація економіки з ринків РЕВ на світові ринки спричинили досить суттєві зміни в структурі народного господарства країни. Найважливішим стало різке падіння частки промисловості, незважаючи на те, що в структурі ВВП вона займає 36%. Продукція польської важкої індустрії, особливо машинобудування, в колишніх соціалістичних країнах Європи, на які вона майже цілком орієнтувалася, сьогодні не затребувана через глибокі структурні зміни й кризові ситуації в економіці цих країн. На ринках західноєвропейських країн продукція польської промисловості зустрічає жорстку конкуренцію, якої вона не витримує. За перші десять років економічної пе-ребудови число зайнятих в машинобудуванні скоротилося вдвічі.

Таблица 1 Структура економіки Польщі в 1999 р. (%)

Галузі | Частка у ВВП | Структура зайнятості

Сільське господарство Промисловість Послуги |

4

36

60 |

28

22

50

Структурні зміни в промисловості відзначаються найбільшою глибиною. По-при різкого падіння частки машинобудування, скоротилася також частка текс-тильної промисловості. Промисловість в цілому залишається енергомісткою, а ма-шинобудування — металомістким. Машинобудування, яке раніше було доміную-чою галуззю промисловості, сьогодні поступається паливно-енергетичній і хар-човій галузям. Підвищилася частка чорної й кольорової металургії, коксохімії.

Основою польської енергетики є кам'яне й буре вугілля, що видобувається в країні. Нафта майже цілком (на 98%) імпортна; вона надходить з Росії нафто-проводом «Дружба» та з родовищ Північного моря (англійських, норвезьких). З пуском до ладу нафтопроводу Одеса-Броди Польща буде мати ще одне (закав-казьке) джерело постачання нафти. Газ також переважно російський, своїми по-кладами газу Польща забезпечує себе лише на третину.

Виплавка чорних металів скоротилася в 90-ті роки, проте Польща в цілому за-безпечує себе чавуном і сталепрокатом і навіть їх експортує. Залізна руда імпор-тується з України, Росії й Бразилії. Кольорова металургія представлена, перш за все, виплавкою міді й срібла, за обсягами яких Польща посідає перше місце в Європі.

В машинобудуванні все ще досить велика частка металомістких видів вироб-ництва — шляхо-будівельної техніки, турбін та котлів, шахтного обладнання, об-ладнання для хімічної промисловості. Це — старі галузі машинобудування, які були створені в соціалістичні часи й орієнтувалися на ринки РЕВ. Поступово ви-никають нові, сучасні галузі, в основному, із залученням іноземного капіталу. До них належать електротехнічне машинобудування, електроніка і особливо ав-томобілебудування, яке розширюється завдяки капіталу таких фірм, як «Фольк-сваген», «Опель», «Деу», «Судзукі».

В хімічній промисловості переважають галузі неорганічної хімії, що працю-ють на власній сировині (вугілля, сірка, кухонна сіль). Виділяється виробництво сірчаної кислоти, суперфосфату й азотних добрив.

Легка промисловість працює тепер переважно на внутрішній ринок, від чого обсяги виробництва, особливо в текстильній промисловості, різко скоротилися.

Харчова промисловість Польщі має добрі традиції й відома на ринках Східної та Західної Європи. Особливо виділяється продукція молочної промисловості, а також цукрова, борошномельна, м'ясна.

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях

Сільське господарство Польщі ґрунтується на малоземельних і середньозе-мельних господарствах. Продуктивність землеробства й тваринництва значно нижча, ніж в країнах Західної Європи. В структурі сільського господарства пере-важає тваринництво (дві третини


Сторінки: 1 2 3 4 5