Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат на тему:

Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні

План

Призначення і мета створення системи

Структура АІС «страхування»

Склад і структура функціональної і збезпечувальної частини АІС «Страхування»

Призначення і мета створення системи

Страхування – сукупність особливих замкнених перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування можливих втрат, нанесених суб”єктам господарювання, або збитків у сімейних бюджетах у зв”язкі з наслідками страхових випадків, що сталися.

Тепер с тан ринку в Україні відображає суперечливі процеси, які притаманні нинішній економічній порлітиці та ситуації в нашій державі. Існує велика потребау стразових послугах, яку часто не можуть задовольнити страхові органи. Стразова система України діє на підставі закону «Про страхування». У колишньому СРСР страхування здійснював лише Держстрах. Нині поряд з НАСК «Оранта» було створено багато інших страхових компаній, їх відділень та філіалів.

З утворенням недержавних страхових компаній (СК) виникла система страхуваня. Страховик (страхова компанія) виконує умови страхування і пропонує їх клієнтам (страхувальникам). Якщо клієнтів задовольняють умови договору, то вони підписують його і вносять відповідні страхові внески. Договір називається полісом. У разі виникнення страхового випадку страховик за договором сплачує страховку.

Контроль за страховою діяльністю в Україні здійснбє Комітет з нагляду за страховою діяльністю: видає ліцензії на надання видів страхових послуг; перевіряє, щоб страхові компанії діяли за законом; складає та друкує статистичну інформацію з діяльності страхових компаній на страховому ринку України; веде рейтинг страхових компаній.

Головним напрямком удосконалення обробки інформації у страхових копаніях нині є створення автоматизованої інформаційної системи, що базується на застосуванні економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки і розвненої мережі передавання даних. Нові можливості в роботі страхових компаній різноманітних рівнів управління, що зорієнтованіна автоматизовану технологію розв”язування задач, значною мірою виявляються там, де цим процесом охоплено більшість функцій і задач їх основної діяльності. Цим досягається підвищення рівня планової та аналітичної роботи, удосконалюються методи і способи ведення страхових операцій, форми обліку й звітності, прискорюється обробка різного роду звітних даних і, нарешті, підвищується обгрунтованість необхідних управлінських рішень.

З огляду на сказане осоновною метою створення АІС у страховій компанії є забезпечення такого рівня управління діяльності компанії, за якого комплексно реалізуються такі завдання:

проведення в задані терміни багатоваріантних розрахунків, пов”язаних із рухів договорів страхування;

автоматизація процесу обліку договорів за всіма видами страхування;

досягнення найвищих показників розвиткувсіх видів майнового та особистого страхування;

прийняття оптимальних планових рішень щодо прибутків і видатків грошових коштів та отримання необхідного фактичного прибутку.

Останнє положення найважливіше, оскільки страхові компанії є комерційними і функціонують на принципах повного господарського розрахунку.

Отже, рпизначення АІС « Страхування» полягає в забезпеченні збору, збнрігання, обробки і передавання інформації на базі використання засобів обчислювальної техніки й зв”язку з урахуванням взаємодії рівнів управління та підрозділів страхових компаній між собою, з клієнтами, організаціями та автоматизованими інформаційними системами інших міністерств і відомств, Державним комітетом України знагляду за страховою діяльністю.

Структура АІС «Страхування»

АІС «Страхування» створюється безпосередньо у страхових компаніях і охоплює автоматизоване ведення сіх страхових операцй. Склад і структкра АІС в різних страхових компаніях різні. Організаційно система являє собою сукупність Аіс адміністративно-територіальних ланок, об”єднаних загальною методологією задач, що вирішуються, єдиною інформаційною базою і технологією обробки документів. Водночас різноманітність функціональних задач, що вирішуються в районних інспекціях страхової компанії і центральних ланках ( обласних Дирекціях і головному Правлінні страхової компанії ), вимагає різного підходу до побудови в їхній структурі відповідних АІС. Щоб забезпечити відповідне виконання функцій АІС на різних рівнях страхової компанії, потрібно поділити цю систему на два підрівні – АІС обласного й центрального рівня та АІС районної інспекції. Мережну структуру АІС НАСК « Оранта» , яка нині має в Україні найбільш розгалужену структуру, що успадкована від колишнього Держстраху:

 

. . .

 

 

. . . . . .

Структура АІС страхової компанії

Функції та завдання, покладені на АІС « Страхування »

Тісно переплітаючись у таких питаннях, як поліпшення планових, звітно-статистичних і обліково-контрольних робіт, задачі АІС «Страхування» центрального і районного рівнів істотно різняться за формами і засобами реалізації на ЕОМ. Для АІС центрального рівня основними критеріями ефективності функціонування є розрахунки зі збільшення вартості та забезпечення обгруетованості і збалансованості планових завдань, підвищення їх точності, а також надання управлінському персоналу ширших можливостей щодо аналітичної роботи. А визначальний критерій ефективної роботи АІС районної інспекції полягає в підвищенні продуктивності праці страхових рпацівників ( агентів ) шляхом передачі на автоматизовану обробку більшості видів страхових операцій.

Зі створенням в середині 70-х років в системі Міністерства фінансів СРСР мережі обчислювальних центрів, на базі яких почалася розробка АСФР, роботи з проектування АСУ Держстраху СРСР були переорієнтовані на власні відомчі центри обробки інформації. У структурі останніх існували служби проектування, впровадження та промислової експлуатації типових проектів задач Автоматизованої системи управління державним страхуванням ( АСУДС ). Координацію робіт зі створення АСУДС було покладено на створений центр АСУ Держстрах при Головному управлінні Держстраху СРСР. Відповідні структуриреспубліканського рівня були і в Україні.

Склад і структура функціональної і забезпечувальної частини АІС «Страхування»

АІС «Страхування» структурно складається з функціональних і забезпечувальних підсистем. Функціональні підсистеми вирізняються спеціалізацією функцій і задач різних рівнів АІС «Страхування» ( центральних і районних ).

Структурний склад функціональних підсистем АІС «Страхування»

Легко побачити ( зіставляючи підсистеми 01-07 ), що переліки більшості підсистем АІС «Страхування» на різних рівнях подібні між собою,


Сторінки: 1 2