Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аналіз рівня зареєстрованого безробіття (Ира)

Аналіз рівня зареєстрованого безробіття

ПЛАН

ВСТУП

Динаміка і тенденції зареєстрованого рівня безробіття

Регіональна диференціація зареєстрованого безробіття

Порівняння рівня зареєстрованого безробіття і рівня безробіття по методиці МОП

Рівень зареєстрованого безробіття за статтю та місцем проживання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроекономічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість робочих місць, ставить задачу збільшити кількість суспільного продукту і тим самим у більшій мірі задовольнити матеріальні потреби населення. При неповному використанні наявних ресурсів робочої сили система працює не досягаючи межі своїх виробничих можливостей. Чимало шкоди безробіття наносить і життєвим інтересам людей, не даючи їм прикласти своє уміння в тому роді діяльності, у якому людина може найбільшим чином виявити себе, через що люди переносять серйозний психологічний стрес. З вищесказаного можна зробити висновок, що рівень безробіття є одним із ключових показників для визначення загального стану економіки, для оцінки її ефективності. Рівень зареєстрованого безробіття несе подвійне смислове навантаження, показуючи з однієї сторони проблеми економіки країни, яка не може забезпечити своїм громадянам їхнє конституційне право на працю, проте з іншої і вказує на економічну активність населення, які реєструються в органах державної служби зайнятості, а отже роблять спробу змінити становище на краще.

Саме тому дослідження рівня зареєстрованого безробіття є актуальним питанням для дослідження ринку праці в країні.

Динаміка і тенденції зареєстрованого рівня безробіття

Як свідчать статистичні дані, в Україні, після деякого пониження в 201 році, продовжує зростати кількість зареєстрованого безробіття (Таблиця 1.1).

Таблиця 1.1

Зареєстроване безробіття в Україні Статистичні таблиці з послання Президента України до Верховної Ради України від. 15.04.2003 // Економіст. – 2003. - №7 – С.70.  |

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002

Кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, тис.осіб | 126,9 | 351,1 | 637,1 | 1003,2 | 1174,5 | 1155,2 | 1008,1 | 1034,2

Рівень безробіття (у відсотках до працездатного населення працездатного віку) | 0,5 | 1,3 | 2,3 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,8

Навантаження незайнятого населення на одне робоче місце, вакансію, осіб | 2 | 11 | 20 | 30 | 24 | 17 | 11 | 9

Попит на робочу силу,
тис. осіб | 86,4 | 35,2 | 34,8 | 34,6 | 50,7 | 68,2 | 96,9 | 123,9

Однак за останній рік намітилися тенденції щодо зменшення безробіття в Україні (в усякому разі офіційного). У пошуках роботи до державної служби зайнятості впродовж травня 2002 р. звернулося 125,4 тис. незайнятих громадян, що на 20,7%, менше, ніж у квітні 2002 р. та на 5,6% більше, ніж у травні 2001 р. Кількість зареєстрованих чоловік, які були звільнені з остан-нього місця роботи з економічних причин, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скороти-лася на 27,6% (з 16,4 тис. до 11,9 тис ). Причому, якщо проаналізувати динаміку, то в першому півріччі 2002 року кількість зареєстрованих безробітних продовжувала скорочуватися.

На обліку в державній службі зайнятості на 1 червня 2002 р. перебувало 1079,9 тис. незайнятих громадян Урядовий кур’єр від 21 червня 2002 р.

, що на 3,3% менше порівняно з 1 травня поточного року та на 3,4% — ніж на 1 червня 2001 р. Серед зазначеної категорії гро-мадян 97,3% мали офіційний ста-тус безробітних, з яких двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Рівень зареєстро-ваного безробіття за травень 2002 р. в цілому по країні зменшився на 0,2 відсоткового пункта і становив на початок червня 3,8% працез-датного населення працездатного віку

За повідомленнями підпри-ємств, установ та організацій, на початок червня 2002 р. кількість вільних робочих місць та вакантних посад зросла на 12,6% і ста-новила 143,2 тис. проти 127,2 тис. на початок травня поточного року. Зростання в 1,4 рази попиту на робочу силу по відношенню до 1 червня 2001 р. зменшило в цілому по країні навантаження незайнятих зареєстрованих громадян на одну вакансію відповідно з 11 до 8 чо-ловік

За сприяння служб зайнятості у травні 2002 р. було працевлаштовано 77,8 тис. чоловік, що на 2,1% більше, ніж за попередній місяць З метою отримання та набуття но-вої професії або спеціальності державними службами зайнятості у травні 2002 р. було направлено на навчання 7,2 тис. безробітних проти 9,8 тис. у квітні та 5,7 тис. чоловік у травні 2001 р.

Однак в другому півріччі 2002 року відбулося значне зростання обсягів зареєстрованого безробіття, що зумовило загальний ріст зареєстрованого безробіття, як по абсолютному показнику, так і по рівню безробіття (Рис.1.1, 1.2).

Рис.1.1. Кількість зареєстрованих безробітних в Україні

Рис. 1.2 Рівень зареєстрованого безробіття в Україні

Однак позитивною тенденцією можна вважати ріст попиту на робочу силу, який почався в 1999 році і продовжувався по 2002 рік, що проілюстровано на рисунку 1.3.

Таким чином в Україні виникає ситуація, коли при збільшення зареєстрованих безробітних збільшується дефіцит працівників окремих категорій.

Рис.1.3. Динаміка попиту на робочу силу в Україні

Отже по загальнодержавному рівню безробіття можна виділити кілька періодів:

Ріст рівня офіційного безробіття з максимумом в 1999 році;

Період поступового зниження рівня зареєстрованого безробіття до 2001 року;

Період росту зареєстрованого безробіття в 2002 році.

Регіональна диференціація зареєстрованого безробіття

Рівень зареєстрованого безробіття показує значну регіональну диференціацію. Пояснюється це різними причинами, серед яких варто виділити неоднорідність регіонів по структурі населення (сільське, міське), галузева спеціалізація регіонів,


Сторінки: 1 2 3 4 5