Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці України

Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці України

Зміст

1. Характеристика зайнятості всього населення України. Попит та пропозиція на ринку праці в Україні

Однією з найскладніших соціально-економічних проблем в умо-вах ринкової трансформації економіки України є формування націо-нального ринку робочої сили. Перехід від командно-адміністративної систе-ми до ринкової супроводжується зростанням рівня та тривалості безробіття, розвитком вимушеної неповної та неформальної зайня-тості, нелегальної трудової міграції тощо. Все це різко актуалізує дослідження формування і функціонування ринку праці, причин та наслідків кризової ситуації у сфері зайнятості, а також шляхів її по-долання в умовах перехідної економіки України.

Процес становлення національного ринку робочої сили визначений впливом багатьох чинників. Серед них необхідно виокремити ті, що сформувались в умовах командно-адміністративної економіки, та ті, що пов'язані з ринковою трансформацією вітчизняної економіки. До першої групи належать успадкована директивно-планова економіка, одержавлена власність, негнучка система оплати праці, низький рі-вень мобільності робочої сили, структурна деформація сфери зайня-тості, а також колоніальний статус України у складі СРСР.

Становлення національного ринку праці розпочалося у вкрай несприятливих умовах і потребувало не лише впровадження ринкових механізмів розподілу робочої сили, а й реформування усієї структури економіки.

Важлива група чинників формування ринку робочої сили в Україні по-в'язана з трансформаційними процесами перехідного періоду, вплив яких зумовлював кризову ситуацію у сфері зайнятості. Це, зокрема, підтверджує факт зростання у національній економіці упродовж 1991-2001 pp. кількості безробітних та скорочення попиту на працю (рис. 1).

Динаміку попиту на ринку праці визначають наявні вільні робо-чі місця та вакансії, кількість яких лише упродовж двох перших ро-ків незалежності зменшилась більше ніж на 50% (з 277,8 тис. у 1991 р. до 129,1 тис. у 1992 p.). Загалом же упродовж 1991-2001 pp. кількість вільних робочих місць зменшилась у 4 рази, що призвело до різкого скорочення попиту на працю (табл. 1).

Рис. 1. Попит та пропозиція на ринку праці у 1992-2001 pp.

Така тенденція зумовлена, по-перше, значним зниженням ре-ального ВВП. а, по-друге, ліквідацією підприємствами надлишкової кількості непродуктивних робочих місць, що були створені в умовах командно-адміністративної економіки.

Поглиблення кризи на національному ринку робочої сили значно зумов-лене впливом чинників попиту, які в умовах перехідного періоду не забезпечували необхідного для повного використання ресурсів рівня сукупних видатків. Оскільки попит на працю є похідним від попиту на товари та послуги, то важливим чинником його зменшення є не-достатній обсяг сукупного попиту.

Наприклад, у 1991-2001 pp. в Україні відбувалось загальне ско-рочення обсягу інвестицій, спрямованих на оновлення та нагромад-ження основного капіталу. Упродовж 1994-2001 pp. частка валових інвестицій у структурі ВВП зменшилась з 23,5 до 18,8%, а частка чистих інвестицій - з 16,3 до 2,9% Економічне зростання в Україні: питання та ризики / Інформаційний бюлетень, Міжнародного центру перспективних досліджень. - 2001. - №100., С.2 .

Недостатній обсяг інвестиційних видатків призвів до того, що вітчизняні фірми не лише не могли створювати нові вакансії, а і вимушені були скорочувати кількість робочих місць. Якщо у 1995 р. було введено в дію близько 120 тис. нових робочих місць, на яких можна було б працевлаштувати понад 80% звільнених працівників, то у 1997 р. - 74,2 тис., що забезпечувало працевлаштування лише 20% звільнених працівників. У 1999 р. було створено 60,9 тис. нових робочих місць, або вдвічі менше, ніж у 1996 р. Квартальні передбачення (дослідження економіки України). - К.: Міжна-родний центр перспективних досліджень, 2000, січень. С.65

Таблиця 1

Динаміка офіційних показників стану ринку робочої сили в Україні протягом 1992-2001 рр.

Показник | Роки

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001

Працездатне населення у працездатному віці, млн.осіб | - |

28,0 |

28,0 |

27,9 |

27,6 |

27,4 |

27,2 |

27,1 |

26,9 |

-

Усього зайнято, млн.осіб | 25,0 | 24,5 | 23,9 | 23,0 | 23,7 | 23,2 | 22,6 | 22,4 | 22,1 | -

Зайнято у галузях економіки, млн.осіб | 25,0 |

24,0 |

23,4 |

22,2 |

22,0 |

20,9 |

20,2 |

19,4 |

19,1 |

-

Офіційно зареєстровані безробітні, тис. осіб | 7,0 | 70,5 | 83,9 | 82,2 | 126,9 | 351,1 | 637,1 | 1003 | 1 174,5 | 1155,2

у тому числі:

жінки, % до загальної

кількості | 82,8 |

79,3 |

75,1 |

72,8 |

72,7 |

67,2 |

49,1 |

64.8 |

60,9 |

58,7

молодь до 28 років, % до

загальної кількості |

_ |

39,7 |

36,0 |

37,4 |

33,8 |

31,5 |

30,6 |

31,7 |

34,9

Середня тривалість періоду безробіття, міс. | - | 0,8 | 3,4 | 3,6 | 5,0 | 6,8 | 7,9 | 9,4 | 11,0** | -

Офіційний рівень безробіття, % від працездатного населення працездатного віку | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,27 | 2,27 | 3,7 | 4,3 | 4,2

Потреба у робочій силі (вільні робочі місця та вакансії), тис.од. | 277,8 |

129,1 |

131,6 |

136,6 |

86,4 |

35,2 |

34,8 |

34,6 |

50,7 |

68,2

Коефіцієнт навантаження на одне вільне робоче місце | 0,42 |

0,55 |

0,94 |

0,60 |

1,48 |

11,20 |

18,31 |

23,6 |

30,0 |

16,9

*Складено за даними: Квартальні передбачення.-К., 1998, квітень. -С. 90; -Квартальні передбачення. - К., 1999, липень. - С. 90-91; Тенденції української економіки, 1999, травень. - С. 9-10;Тенденції української економіки, 2001,грудень - С. 32;

Поглиблення кризи на національному ринку праці зумовлено також зменшенням реальних споживчих видатків населення. Наприклад, упродовж 1990-1998 pp. частка видатків домогосподарств на придбання непродовольчих товарів у структурі їхнього сукупного грошового доходу зменшилась майже удвічі, на придбання меблів та предметів


Сторінки: 1 2 3 4 5 6