Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

АНОТАЦІЯ

АНОТАЦІЯ

У даній дипломній роботі проведено аналіз динаміки показників виробничо-господарської діяльності СТзОВ "Перемога" за 2005-2007 роки, а також аналіз динаміки показників, які характеризують забезпеченість підприємства ресурсами: матеріальними, виробничими і трудовими. На основі проведеного аналізу та виявлених резервів, запропоновані заходи, спрямовані на покращення рівня ресурсозабезпечення на підприємстві, що в свою чергу вплине на покращення основних техніко-економічних показників діяльності підприємства та підвищить ефективність виробництва.

ANNOTATION

The analysis of dynamics of economic activity of LTD ''Peremoha" production and for 205-2007 years, and also analysis of dynamics of indexes which characterize material well-being of enterprise by resources is led in the given diploma project: material, production and labour. On the basis of the conducted analysis and exposure of backlogs, offered measures directed on the improvement of level of providing by resources on an enterprise, that in the turn will affect the improvement of basic economic performance indicators of enterprise technical and and promote efficiency of production.

ЗМІСТ

Вступ 7

1 Загальна характеристика СТзОВ "Перемога" 10

1.1 Характеристика виробничо-господарської діяльності СТзОВ "Перемога" 10

1.2 Техніко-технологічна характеристика СТзОВ "Перемога” 13

1.3 Організаційно-виробнича структура СТзОВ "Перемога" 16

1.4 Характеристика стану охорони праці та навколишнього середовища СТзОВ "Перемога" 21

1.4.1 Стан охорони праці на виробництві 21

1.4.2 Аналіз потенційних небезпек та шкідливостей виробничого середовища 23

1.4.3 Забезпечення нормальних умов праці 25

1.4.4 Пожежна безпека 26

1.4.5 Охорона навколишнього середовища 27

1.4.6 Розрахункова частина 28

2 Методика аналізу та оцінки ресурсного забезпечення

СТзОВ "Перемога" 30

2.1 Поняття та економічний зміст ресурсного забезпечення СТзОВ "Перемога" 30

2.2 Вибір та обгрунтування системи показників аналізу та оцінки ресурсного забезпечення СТзОВ "Перемога" 36

2.3 Класифікація та кількісна оцінка факторів, що впливають на рівень ресурсного забезпечення СТзОВ "Перемога" 44

2.4 Методика аналізу показників оцінки ресурсного забезпечення СТзОВ "Перемога" 46

3 Аналіз та оцінка ресурсного забезпечення ДП “Деревообробник” 50

3.1 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності СТзОВ "Перемога" 50

3.2 Аналіз кадрового потенціалу СТзОВ "Перемога" 52

3.2.1 Забезпеченість СТзОВ "Перемога" кадрами, рух кадрів 52

3.2.2 Рівень кваліфікації робітників на СТзОВ "Перемога" 55

3.2.3 Використання робочого часу та рівень продуктивності праці на СТзОВ "Перемога" 59

3.3 Аналіз забезпечення СТзОВ "Перемога" основними

фондами 62

3.3.1 Динаміка, склад і структура основних засобів 62

3.3.2 Рух та технічний стан основних засобів 64

3.3.3 Ефективність використання основних засобів 67

3.4 Аназіз забезпечення СТзОВ "Перемога" матеріальними ресурсами 67

3.4.1 Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами 67

3.4.2 Ефективність використання матеріальних ресурсів 71

3.5 Аналіз забезпечення СТзОВ "Перемога” грошовими коштами 72

3.6 Економіко-математичний аналіз впливу рівня ресурсного забезпечення на продуктивність праці 76

3.7 Класифікація та загальна характеристика резервів підвищення ефективності ресурсного забезпечення СТзОВ "Перемога" 79

4 Розробка заходів для підвищення ефективності ресурсного забезпечення СТзОВ "Перемога" 82

4.1 Вибір та обгрунтування заходів щодо підвищення ефективності ресурсного забезпечення СТзОВ "Перемога" 82

4.2 Визначення економічної ефективності впровадження запропонованих заходів 84

4.2.1 Розрахунок економічної ефективності від переводу котельної установки сушильних камер з газу на деревинні відходи від

виробництва 84

4.2.2 Розрахунок економічної ефективності від зниження коефіцієнта плинності 85

4.2.3 Розрахунок економічної ефективності від заміни одноповерхневої коротишевої лісопильної рами моделі РК 00.01 на стрічкову пилораму моделі ПЛ 750 М 86

4.3 Розрахунок впливу запропонованих заходів на ОТЕП діяльності СТзОВ "Перемога" 87

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 89

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93

ДОДАТОК А 95

ДОДАТОК Б 96

ВСТУП

В умовах формування і розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується поступово до основної первинної ланки економічної системи підприємства. Воно є головним елементом, що утворює структуру економічної держави. Саме на підприємстві у процесі виробництва взаємодіють і «з'єднуються» трудові, матеріальні та фінансові ресурси з метою виготовлення різноманітної продукції, надання послуг для задоволення потреб як окремого міста, району так і цілого суспільства взагалі. На підприємствах зосереджені найбільш кваліфіковані кадри, вирішуються питання раціонального використання ресурсів, високопродуктивної техніки, технології, розробляються бізнес-плани, здійснюються маркетингові дослідження та ефективне управління менеджмент.

В умовах теперішньої ринкової економіки виживають тільки ті підприємства, які найбільш правильно і компетентне зрозуміли вимоги ринку, що їх оточує, організували виробництво конкурентоспроможної продукції, послуг, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу.

Важливою відмінною рисою підприємства від інших форм господарювання є його виробничо-технічна, організаційна та економічна єдність.

Виробничо-технічна єдність підприємства виражається в єдності всіх структурних підрозділів підприємства, включений у єдиний процес виготовлення продукції або окремих частин готового виробу. При цьому підприємство може складатися з технологічно різнорідних виробництв, цехів та дільниць, які завдяки спільній діяльності забезпечують випуск відповідної продукції, надання послуг. Підприємство може складатись із технологічно однорідних виробництв. Така організація виробництва характеризується, технічною та технологічною сумісністю структурних підрозділів, однорідністю сировини та єдністю методів організації виробництва, праці та управління.

Організаційна єдність передбачає наявність постійного трудового колективу, організаційної структури та апарату управління, організаційних та управлінських регламентів, інформаційної бази тощо.

Економічна єдність виявляється в єдності методів господарювання, системи обліку та звітності, оцінки діяльності структурних підрозділів.

Функціонування підприємства як надскладної соціально-технічної відкритої системи та об'єкта управління забезпечується трьома головними процесами: отримання засобів виробництва із зовнішнього середовища; виготовлення продукту, передання продукту у зовнішнє середовище. Якщо один із цих процесів припиняється, то підприємство не може функціонувати. Окрім економічних умов функціонування підприємства існують також і матеріальні фактори, без існування яких не можлива робота будь якого


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25