Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

<<><>< ><Прийоми ><та ><методи ><фінансово-економічного ><аналізу>

<><МЕТОДОЛОГІЯ ><І ><МЕТОДИКА ><АНАЛІЗУ>

<В ><основі ><методології ><фінансово-><економічного ><аналізу ><лежить ><діалек-><тичний ><метод, ><тобто ><економічні ><яви-><ща, ><що ><вивчаються, ><аналізуються, ><розглядаються ><у ><їх ><зв'язку ><і ><взає-><мозалежності, ><русі ><і ><розвитку, ><а ><роз-><виток, ><як ><відомо, ><— ><це ><боротьба ><про-><тилежностей, ><він ><відображає ><об'єк-><тивні ><закони ><дійсності. ><Діалектич-><ному ><розвиткові ><явищ ><у ><сфері ><фінан-><сово-господарської ><діяльності ><під-><приємств ><властиві ><переходи ><кількіс-><них ><змін ><у ><якісні, ><які ><супроводжу-><ються ><виникненням ><нових ><якостей, ><запереченням, ><відмиранням ><старого ><і ><появою ><нового, ><прогресивнішого. ><Застосування ><діалектичного ><підходу ><до ><вивчення ><цих ><явищ ><викликає ><до ><><><життя ><такі ><найхарактерніші ><особливості ><методу ><аналізу ><фінансово-господарської ><діяльності ><підприємств.>>

<<По-перше, ><це ><системний ><підхід ><до ><аналізу ><економічних ><явищ ><і ><процесів, ><який ><виявляється ><у ><комплексному ><ви-><вченні ><взаємопов'язаних ><економічних, ><організаційних, ><тех-><нічних ><та ><інших ><факторів, ><у ><застосуванні ><системи ><показ-><ників ><для ><аналізу, ><про ><що ><йшлося ><у ><попередніх ><главах ><цього ><посібника.>

<По-друге, ><це ><широке ><використання ><логічних ><методів, ><а ><саме: ><дедукції ><та ><індукції. ><Дедукція ><— ><такий ><метод ><ви-><вчення ><економічних ><явищ, ><коли ><нові ><знання ><про ><об'єкт ><здобувають ><шляхом ><переходу ><від ><загальних ><фактів ><до ><окре-><мих ><висновків. ><Індукція ><— ><навпаки, ><такий ><логічний ><ме-><тод, ><за ><якого ><міркування ><ведеться ><від ><окремих, ><поодино-><ких ><фактів, ><положень ><до ><загальних ><висновків. ><Наочним ><прикладом ><використання ><дедуктивного ><підходу ><є ><розв'язан-><ня ><аналітичної ><задачі, ><суть ><якої ><зводиться ><до ><виявлення ><причин ><(факторів), ><що ><зумовили ><той ><чи ><інший ><фінансовий ><результат ><діяльності ><підприємства, ><наприклад ><прибуток: ><спочатку ><визначають ><суму ><прибутку, ><показники ><його ><дина-><міки, ><відповідність ><запланованому ><рівневі ><тощо, ><а ><далі ><— ><всі ><фактори, ><які ><забезпечили ><саме ><такий ><кінцевий ><ре-><зультат.>

<Інша ><аналітична ><задача ><— ><визначення ><резерву ><зростан-><ня ><того ><чи ><іншого ><економічного ><показника, ><хоча ><б ><того ><самого ><прибутку: ><вона ><потребує ><вивчення ><окремих ><шляхів ><досягнення ><вищого ><результату ><за ><рахунок, ><наприклад, ><кра-><щого ><використання ><засобів ><праці, ><предметів ><праці, ><скоро-><чення ><простоїв, ><удосконалення ><технології, ><маркетингових ><програм ><тощо. ><Вона ><потребує ><індуктивного ><підходу, ><який ><забезпечує ><визначення ><загального ><резерву ><зростання ><(у ><нашому ><випадку ><— ><прибутку) ><за ><рахунок ><різноманітних ><факторів, ><які ><його ><формують.>

<По-третє, ><вивчення ><причин, ><які ><спричиняють ><зміни ><тих ><чи ><інших ><явищ ><економічного ><життя, ><оскільки ><всі ><явища ><обумовлені ><причинно-наслідковою ><залежністю. ><Мистецтво><>

<><аналітика ><полягає ><в ><умінні ><відшукати ><найсуттєвіші ><при-><чини, ><які ><найбільшою ><мірою ><вплинули ><на ><той ><чи ><інший ><результат.>

<По-четверте, ><аналіз ><передбачає ><не ><тільки ><виявлення ><на-><прямків ><впливу ><різних ><причин ><(факторів) ><на ><той ><чи ><інший ><економічний ><показник, ><а ><й ><надання ><кожному ><з ><цих ><на-><прямків ><конкретної ><цифрової ><визначеності ><і, ><по ><можли-><вості, ><представлення ><характеру ><цього ><впливу ><у ><формалізо-><ваному ><вигляді, ><тобто ><математично, ><через ><певні ><функції, ><моделі.>

<І, ><нарешті, ><по-п'яте, ><матеріали ><фінансово-економічного ><аналізу ><повинні ><вміщувати ><інформацію, ><яка ><була ><б ><здатна ><служити ><базою ><для ><прийняття ><управлінських ><рішень, ><спря-><мованих ><на ><розробку ><проектних ><варіантів ><розвитку ><під-><приємства, ><на ><підвищення ><ефективності ><діяльності ><за ><ра-><хунок ><мобілізації ><резервів, ><виявлених ><аналізом.>

<Реалізація ><наукового ><методу ><фінансово-економічного ><аналізу, ><його ><методологія ><найтіснішим ><чином ><пов'язана ><із ><сукупністю ><технічних ><прийомів, ><які ><дають ><змогу ><на ><прак-><тиці ><вивчати ><економічні ><явища, ><що ><аналізуються; ><за ><допо-><могою ><цих ><прийомів ><забезпечується ><ефективність ><самого ><методу ><аналізу. ><Йдеться ><про ><методику ><аналізу. ><Вона, ><зок-><рема, ><передбачає ><застосування ><традиційних ><прийомів ><і ><по-><казників ><статистичного ><вивчення ><економічних ><явищ. ><Крім ><того, ><методика ><фінансово-економічного ><аналізу ><містить ><в ><собі ><низку ><прийомів ><і ><методів, ><за ><допомогою ><яких ><дося-><гається ><вирішення ><основних ><завдань ><аналізу ><— ><виявлен-><ня ><факторів, ><які ><впливають ><на ><економічні ><явища ><як ><об'єк-><ти ><аналізу, ><розрахунки ><ефективності ><мобілізації ><резервів, ><пошук ><оптимальних ><управлінських ><рішень.>

<Серед ><традиційних ><статистичних ><методів ><і ><прийомів, ><за ><допомогою ><яких ><здійснюється ><аналітична ><обробка ><(голов-><ним ><чином ><первісна), ><найпоширеніші ><такі:>

<використання ><абсолютних ><і ><відносних ><величин;> <використання ><середніх ><величин;> <порівняння;><> <побудова ><рядів ><динаміки;> <групування;> <балансовий ><метод;> <індексний ><метод.>

<Абсолютні ><величини ><економічних ><явищ ><і ><процесів ><— ><це ><конкретні ><числові ><вирази ><цих ><явищ ><і ><процесів ><(обсяг ><виробництва, ><сума ><доходів, ><витрат, ><прибутку ><тощо). ><Без ><ви-><користання ><даних ><про ><ці ><величини ><аналіз ><найчастіше ><не ><може ><бути ><повноцінним, ><проте, ><на ><противагу ><статистиці, ><де ><абсолютні ><величини ><є ><основними ><вимірниками, ><в ><аналізі ><вони ><служать ><головним ><чином ><для ><розрахунку ><відносних ><і ><середніх ><величин.>

<Відносні ><величини ><— ><це ><величини, ><які ><встановлюються ><шляхом ><порівняння ><з ><будь-якими ><іншими ><(процент, ><пито-><ма ><вага, ><індекс, ><темп ><зростання, ><прибуток ><на ><одну ><гривню ><вкладеного ><капіталу ><тощо). ><Тільки ><відносні ><величини ><да-><ють ><точне ><і ><наочне ><уявлення ><про ><розвиток ><того ><чи ><іншого ><економічного ><явища. ><Наприклад, ><цілком ><зрозуміло, ><що ><ви-><раз: ><"Підприємство ><№ ><1 ><у ><1998 ><р. ><одержало ><2,5 ><млн ><грн. ><прибутку, ><а ><підприємство ><№ ><2 ><— ><0,6 ><млн ><грн. ><прибутку" ><має ><незрівнянно ><менше ><аналітичне ><значення, ><ніж ><вираз: ><"Підприємство ><№ ><1 ><за ><1998 ><р. ><одержало ><прибуток ><у ><роз-><мірі ><0,17 ><грн. ><на ><одну ><гривню ><вкладеного ><власного ><капі-><талу, ><а ><підприємство ><№ ><2 ><— ><0,53 ><грн. ><на ><одну ><гривню ><вкла-><деного ><власного ><капіталу". ><Те ><ж ><саме ><можна ><сказати ><про ><вирази: ><"У ><1998 ><р. ><підприємство ><виробило ><продукції ><на ><суму ><3400 ><тис. ><грн." ><і ><"Випуск ><продукції ><підприємства ><у ><1998 ><р. ><становив ><82,4% ><до ><обсягу ><продукції ><за ><1997 ><р." ><і ><т. ><ін.>

<Середні ><величини ><— ><це ><абстрактні ><величини, ><за ><допо-><могою ><яких ><досягається ><узагальнення ><відповідних ><сукуп-><ностей ><типових, ><однорідних ><явищ, ><процесів, ><показників. ><Без ><обчислення ><середніх ><величин ><неможливо ><досліджувати ><процеси ><з ><метою ><виявлення ><їх ><закономірностей, ><вивчати ><явища ><за ><різними ><сукупностями, ><вивчати ><явища, ><що ><зміню-><ються, ><у ><динаміці, ><нівелювати ><нетипові, ><випадкові ><варіан><><ти ><значень ><показників. ><Наприклад, ><ніякі ><аналітичні ><вис-><новки ><не ><можуть ><бути ><зроблені, ><якщо ><є ><дані ><про ><фактичні ><місячні ><заробітки ><2593 ><працівників ><підприємства ><А ><за ><12 ><місяців ><року ><і ><429 ><працівників ><підприємства ><Б ><за ><ті ><самі ><12 ><місяців ><року. ><Лише ><підрахувавши ><середньомісячні ><заробітки ><на ><одного ><працюючого ><на ><цих ><підприємствах ><(наприклад, ><вони ><становили ><167 ><і ><202 ><грн.), ><можна ><робити ><певні ><висновки ><і ><використовувати ><ці


Сторінки: 1 2 3