Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Загальна характеристика ВАТ “Монастириський молочний завод” та його основні техніко-економічні показники. Коротка характеристика підприємства

ВАТ „Монастириський молочний завод” – це підприємство, що займається переробкою молочної сировини та прагне своєю діяльністю задовільнити потреби споживачів на західному ринку України.

Підприємство повинно діяти та господарювати в межах законодавства, що регулює всі напрямки його діяльності. Основним законом, який регламентує діяльність різних видів підприємств є Закон “Про підприємства в Україні”, який ухвалений сесією Верховної Ради України 27 березня 1991 року. Цей Закон визначає види та організаційні форми підприємств, правила їхнього створення й ліквідації, механізм здійснення ними підприємницької діяльності, створює однакові умови для діяльності підприємств незалежно від форми власності й системи господарювання, забезпечує самостійність підприємств, чітко фіксує їхні права та відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулює відносини з іншими суб’єктами господарювання і державою.

Будь – яке підприємство, а зокрема і ВАТ “Монастириський молочний завод”, діє на підставі власного статуту , тобто певного зібрання обов’язкових правил, що регулюють його індивідуальну діяльність, взаємовідносини із іншими суб’єктами господарювання. Статут має відповідати основним положенням закону України про підприємства; його затверджує власник (власники) чи засновник (засновники) підприємства, а для державних підприємств – власник майна за участю відповідного трудового колективу.

Відкрите акціонерне товариство “Монастириський молочний завод”, створене у відповідності до наказу регіонального відділення фонду державного майна України по Тернопільській області №791 від 21.06.96 шляхом перетворення з державного підприємства і є правонаступником останнього. Товариство знаходиться у Тернопільській області на території міста Монастириська по вулиці Стецька,11. Воно є юридичною особою; має відокремлене майно та самостійний баланс; печатку із своїм найменуванням та емблемою і кутовий штамп; поточний та інші рахунки в установах банків; може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки; бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному або третейському суді.

Кожне створене підприємство підлягає державній реєстрації за місцем перебування у відповідному виконавчому комітеті Ради народних депутатів за певну плату. Для цього підприємство подає органу місцевої влади заяву, рішення засновника про створення, статут та інші визначені Кабінетом Міністрів України документи. Дані про державну реєстрацію повідомляються Міністерству економіки і Держкомітету статистики, саме підприємство заноситься до державного реєстру України згідно зі своїм ідентифікаційним цифровим кодом. ВАТ “Монастириський молочний завод” зареєстровано Монастириською районною державною адміністрацією Розпорядженням №142 в реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності від 27.06.1996 року.

ВАТ “Монастириський молочний завод” належить до галузей харчової промисловості. Предметом діяльності Товариства є здійснення підприємництва у сфері:

переробка молока, виробництво і реалізація молочної продукції;

виробництва товарів народного споживання (продовольчих і непродовольчих), сільськогосподарської продукції, товарів промислового призначення;

гуртової та роздрібної торгівлі товарами народного споживання (продовольчими та непродовольчими), сільськогосподарською продукцією, товарами промислового призначення;

переробки сільськогосподарської продукції, природних ресурсів, відходів виробництва, вторинної сировини;

здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорту та імпорту товарів, робіт і послуг).

У Товаристві формуються статутний та резервний фонди, фонд розвитку виробництва, фонд соціального розвитку, фонд матеріального заохочення, фонд виплати дивідендів та інші фонди за рішенням загальних зборів акціонерів. Статутний фонд Товариства становить 688050.00 гривень, поділений на 13761000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна і використовується в цілях забезпечення Товариством визначених статутом завдань.

Резервний фонд Товариства, розмір якого становить 25% розміру статутного фонду Товариства, формується за рахунок щорічних відрахувань Товариства в розмірі 5% від чистого прибутку Товариства. Цей фонд використовується Товариством виключно для відшкодування збитків, заподіяних Товариством, та позапланових витрат Товариства, покриття яких погоджено зі спостережною радою Товариства чи вищим органом управління Товариством.

Розмір фонду розвитку виробництва, фонду соціального розвитку, фонду матеріального заохочення та фонду виплати дивідендів, порядок їх формування та використання визначається відповідними положеннями, що затверджуються вищим органом управління Товариством.

Вищим органом управління Товариством є загальні збори акціонерів (чергові та позачергові). Вони складаються з акціонерів Товариства (осіб, які є власниками акцій Товариства станом на день проведення зборів) або призначених ними у встановленому законодавством порядку представників. Загальні збори акціонерів вважаються повноважними, якщо на них присутні акціонери (представники акціонерів), які володіють у сукупності більш як 60% голосів. Чергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються один раз на рік не пізніше 01 травня кожного року, як правило, з метою підбиття підсумків Фінансово – господарської діяльності Товариства за попередній фінансовий рік.

З впевненістю можна сказати, що функціонування будь – якого підприємства неможливе без належного оформлення засновницьких документ-

тів. Перш за все потрібно мати протокол зборів засновників фірми, у даному випадку мається на увазі протокол зборів акціонерів ВАТ “Монастириського молочного заводу”. Наступними документами, які повинні бути подані є – Статут підприємства, заява на реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, присвоєння ідентифікаційного коду підприємству, подання заяви на відкриття розрахункового рахунку в обслуговуючому банку. ВАТ “Монастириський молочний завод” має відкритих 2 розрахункові рахунки у Приватбанку міста Монастириська. Перший – основний, другий – дотаційний, тобто для видання дотацій за сільськогосподарську продукцію ( молоко населення). Наступним кроком має бути повідомлення банку про відкриття таких рахунків. Згодом відбувається оформлення зразків підписів керівника підприємства та головного бухгалтера підприємства, які залишаються у банку. Останнім пунктом для належного оформлення засновницьких документів підприємства є договір про здійснення розрахунково – касового обслуговування.

Ознайомившись із загальною характеристикою підприємства потрібно детально вивчити його структуру. А саме під структурою будь – якого підприємства заведено розуміти склад підрозділів і систему зв’язків, підпорядкованості та


Сторінки: 1 2 3

Наступні 7 робіт по вашій темі:

Теоретичні та методичні основи аналізу ефективності використання трудових ресурсів - Реферат - 20 Стр.
Аналіз та оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності Гоголівської ЦБВО - Інше - 37 Стр.
Розробка заходів для підвищення ефективності використання трудових ресурсів. Вибір та обґрунтування заходів щодо використання трудових ресурсів. - Реферат - 8 Стр.
Аналіз ефективності ремонтного обслуговування в НГВУ "Долинанафтогаз". Аналіз основних техніко - економічних показників розробки НГВУ - Реферат - 25 Стр.
Теоретичні і методологічні питання аналізу рентабельності на прикладі діяльності підприємства ЗАТ “БІЛ і КА “ - Курсова робота - 37 Стр.
Сутність витрат та методи їх зниження - Курсова робота - 20 Стр.
Сутність витрат та методи їх зниження - Курсова робота - 17 Стр.