Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Розробка заходів для підвищення ефективності використання трудових ресурсів. Вибір та обґрунтування заходів щодо використання трудових ресурсів.

Ефективність використання кадрів на підприємстві в найбільшій мірі характеризується таким показником, як продуктивність праці. Даний показник протягом періоду, що аналізується, змінювався стрибкоподібно, але, в основному, спостерігався його невисокий рівень. Тому для зростання продуктивності праці, ефективного використання кадрів, необхідно мобілізувати всі можливі ресурси.

Резервом ефективного використання кадрів є забезпечення підприємства такою структурою кадрів, коли кожна категорія працівників буде відповідати реальним потребам виробництва. Треба припинити плинність кадрів серед робітників основного виробництва і зменшити до реальних потреб чисельність робітників допоміжного виробництва.

Забезпечення підприємства молодими, перспективними, кваліфікованими спеціалістами; підвищення освітнього рівня кадрів, дотримання відповідності рівня кваліфікації робітника рівню виконуваної роботи, збільшення питомої ваги робітників, що володіють суміжними професіями за рахунок їх підготовки; підвищення стажу роботи завдяки покращенню оплати праці та розвитку сфери соціальних послуг для працівників Гоголівської ЦБВО - також є можливими резервами покращення використання кадрів на підприємстві.

Важливою умовою підвищення продуктивності праці є раціональне використання робочого часу. До таких резервів відносяться: недопущення прогулів. Для цього треба зміцнювати трудову дисципліну, заохочувати робітників вищою заробітною платнею, удосконаленням і оснащеністю робочих місць, полегшенням умов роботи. Також резервом скорочення непродуктивних витрат робочого часу є скорочення неявок з причини тимчасової непрацездатності(хвороби). Тому слід запровадити належне медичне обстеження працівників з метою попередження захворюваності, виявлення найбільш частих захворювань, проведення відповідних профілактичних мір.

До резервів покращення використання робочого часу можна віднести скорочення організаційних простоїв у зв’язку з незадовільним матеріально-технічним постачанням, оскільки значна частка непродуктивних витрат часу в бурінні пояснюється очікуванням матеріалів, запасних частин. Удосконалення існуючих систем і форм оплати праці на підприємстві, підвищення життєвого рівня працюючих , їх задоволеності роботою є резервом підвищення якості виконуваних робіт, а значить, - і продуктивності праці.

Ефективність використання кадрів залежить від санітарно-гігієнічних заходів, які попередять виробничий травматизм і професійні захворювання. Тому слід ліквідовувати недоліки в організації робочих місць; порушення технологічного режиму та регламенту; недоліки в експлуатації обладнання; зменшувати до мінімуму шкідливу дію шуму, вібрації; і довести до нормативного рівень штучного освітлення. Це дозволить значно зменшити втрати робочого часу з причин захворюваності і виробничого травматизму.

На основі аналізу перерахованих заходів покращення використання трудових ресурсів на підприємстві пропонуються провести на Гоголівській ЦБВО такі заходи:

підвищення кваліфікації слюсарів з ремонту та обслуговування нафтопромислового обладнання;

впровадження автоматизованого стенда для очищення насосно-компресорних труб

1.Підвищення кваліфікації слюсарів з ремонту та обслуговування нафтопромислового обладнання.

Оскільки в Гоголівській ЦБВО за аналізований період спостерігається невідповідність між середнім кваліфікаційним розрядом робітників та розрядом робіт (розряд робітників є нижчий за розряди виконуваних робіт), то підвищення кваліфікації робітників дозволить збільшити відсоток виконання норм виробітку, підвищити продуктивність праці та одержати економію зарплати внаслідок умовного вивільнення.

2.Впровадження автоматизованого стенда для очищення насосно-компресорних труб.

Для збільшення обсягу випущеної продукції пропонується застосувати стенд для очистки насосно-компресорних труб.

Для здійснення даного заходу необхідно 6 очисних пристроїв, які в процесі очистки повністю зношуються за один цикл. За рахунок даного заходу зменшиться собівартість виконання даної операції за рахунок економії часу на очистку труб.

Економічна ефективність запропонованих заходів буде розрахована у наступному розділі.

4.2. Визначення економічної ефективності запропонованих заходів.

Розрахуємо економію від підвищення кваліфікації слюсарів з ремонту та обслуговування нафтопромислового обладнання. Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту представлено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. – Вихідні дані для розрахунку економії.

Показники | Кількість

Чисельність робітників, що не виконують норми виробітку, люд | 22

Середній відсоток виконання норм виробітку даною групою робітників, %

до впровадження заходу

після впровадження заходу |

92,3

100

Середньорічна зарплата робітника, грн.. | 9000,6

Відрахування на соціальні потреби, % | 38,44

На основі наведених даних проведемо розрахунок річного економічного ефекту:

Підвищення рівня виконання норм виробітку:

(4.1.)

де Рвн – приріст виконання норми виробітку,%

Нвп, Нвд – відсоток виконання норм виробітку відповідно до і після впровадження, %

Відносна економія чисельності робітників:

, (4.2.)

де Чнв – чисельність робітників, що не виконували норму виробітку, люд.

?Ч – відносна економія чисельності робітників, люд.

 

Економія заробітної плати:

, (4.3.)

де Езп – економія заробітної плати, грн.

Зсер – середньорічна зарплата одного робітника, грн.

грн..

Економія відрахувань на соціальне страхування:

(4.4.)

де Есоц – економія відрахувань на соціальне страхування, грн..

Всоц – ставка відрахувань на соціальні страхування, долі одиниць

Есоц = 18001,2*0,394 = 7092,47 грн.

Річна економія:

(4.5.)

де Ер – річна економія, грн..

Ер = 18001,2+7092,47 = 25091,67 грн.

Отже, в результаті підвищення кваліфікації слюсарю з ремонту та обслуговування нафтопромислового обладнання буде одержана економія у розмірі 25091,67 грн.

Розрахуємо економічний ефект від впровадження наступного заходу, що стосується очистки насосно-компресорних труб.

Для збільшення даного заходу необхідно придбати 6 очисних пристроїв, які в процесі очистки зношуються за один цикл. Вартість пристрою 5 тис.грн.

Для того, щоб розрахувати економічний ефект від впровадження даного, використаємо дані таблиці 4.2.

Таблиця 4.2. – Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту.

Показники | Значення

1.Вартість очисного пристрою, грн | 5000

2. Витрати електроенергії, тис.кВт/год (річні)

- до впровадження

- після впровадження заходу |

14050

13100

3. Вартість 1 кВт.год., грн.. | 0,283

 

Економічний ефект від впровадження даного заходу визначається за наступною формулою:

Єе = Єел – В , (4.6.)

де Єе – економічний ефект, тис.грн.

Єел. – економія електроенергії, тис.грн.

В – витрати на впровадження заходу, тис.грн.

Економія електроенергії визначається:

Єел = (Кел.д – Кел.п) * Вел., (4.7.)

де Кел.д, Кел.п – витрати електроенергії до і після впровадження заходу, тис.кВт.год.

Вел – вартість 1кВт.год, грн..

Згідно формули (4.7.) визначимо економію електроенергії:

Єел. = (14050


Сторінки: 1 2