Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ

ЗМІСТ

ВСТУП | 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА |

8

1.1. Сутність інноваційної діяльності підприємства та її особливості в сучасних умовах |

8

1.2. Визначення впливу циклічності розвитку економіки на підприємство |

23

1.3. Вплив інноваційної діяльності підприємства на технологічну структуру господарської системи |

30

РОЗДІЛ 2. Оцінка рівня інноваційної діяльності

на ТЗОВ „ЗАХІДРЕСУРС” |

40

2.1. Техніко-економічна характеристика виробництва та виконуваних робіт |

40

2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників

діяльності ТзОВ ”Західресурс” |

44

2.3. Аналіз чисельності працівників, складу та руху робочої сили | 48

2.4. Аналіз використання робочого часу та продуктивності праці | 58

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА |

68

3.1. Методика визначення впливу зовнішнього середовища підприємства на його інноваційну сприйнятливість |

68

3.2. Оцінка інноваційної сприйнятливості підприємства | 84

3.3. Методичні рекомендації щодо визначення напрямків інноваційної діяльності підприємства |

89

ВИСНОВКИ | 103

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 107

ДОДАТКИ | 118

ВСТУП

Успішне функціонування вітчизняних промислових підприємств на сучасному рівні розвитку економіки України безпосередньо залежить від активної інноваційної діяльності, яка максимально використовує умови, створені зовнішнім середовищем, та можливості, що існують у внутрішньому середовищі підприємства. Особливого значення для створення сприятливих умов розвитку інноваційної економіки в Україні набуває врахування впливу однієї з найвагоміших складових зовнішнього середовища підприємства – економічних циклів. Вирішення цього завдання потребує розробки науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності, яке враховує циклічний розвиток середовища.

Теоретичні та практичні дослідження інноваційної діяльності підприємства висвітлені в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених: В. Александрової, Л. Антонюка, Ю. Бажала, П. Бубенка, А. Гриньова, В. Гриньової, С. Ілляшенка, Т. Лепейко, Н. Маренкова, Н. Мешко, Ю. Морозова, А. Пилипенка, А. Поручника, В. Савчука, В. Семиноженка та ін.

Розробкою проблеми дослідження циклічності розвитку економіки та факторів економічного зростання займались такі провідні вчені, як: В. Александрова, Ю. Бажал, В. Геєць, С. Глазьєв, В. Іноземцев, М. Кондратьєв, В. Котисько, В. Кушлін, К. Маркс, В. Семиноженко, М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер, Ю. Яковець тощо.

Однак певні теоретичні та науково-практичні проблеми, пов’язані з визначенням складових взаємного впливу інноваційної діяльності підприємства та його середовища для умов вітчизняної практики господарювання з урахуванням циклічності, розроблені ще не досить повно. Вимагає уточнення визначення взаємозв’язку інноваційної діяльності окремого підприємства з циклічністю розвитку економіки в цілому. Недостатньо обґрунтований взаємозв’язок між інноваційною діяльністю підприємства та основними факторами зовнішнього середовища, такими, як цикли М. Кондратьєва, домінуючий уклад на підприємстві та в господарській системі. Потребує уточнення методичне забезпечення оцінки впливу середовища підприємства на його інноваційну діяльність. Наукова і практична актуальність зазначених питань зумовили вибір теми дипломної роботи й визначили мету та завдання.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розроблення методичних і практичних рекомендацій щодо забезпечення інноваційної діяльності промислового підприємства з урахуванням циклічності розвитку економіки.

Досягнення поставленої мети потребує розв’язання таких завдань:

уточнити визначення понять: «інноваційна діяльність підприємства», «інноваційна сприйнятливість підприємства», «інноваційне середовище підприємства»;

систематизувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, що впливають на його інноваційну сприйнятливість;

визначити ключові фактори зовнішнього середовища підприємства, які сприяють його інноваційній діяльності;

виявити взаємозв’язок між інноваційною сприйнятливістю підприємства, його технологічним рівнем, циклами М. Кондратьєва й технологічною структурою економіки;

обґрунтувати методичний підхід до визначення впливу середовища підприємства на його інноваційну діяльність та інноваційну сприйнятливість;

розробити методичний підхід до визначення технологічного рівня окремого підприємства і технологічної структури економіки;

обґрунтувати та розробити рекомендації щодо виявлення напрямків інноваційної діяльності підприємства.

Об’єктом дослідження є інноваційна діяльність промислового підприємства в її взаємозв’язку з циклічним розвитком економіки.

Предметом дослідження виступають теоретичні та науково-методичні засади інноваційної діяльності підприємства, які орієнтовані на створення її постійного взаємозв’язку із середовищем усіх рівнів.

Теоретичною й методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань інноваційної діяльності підприємства.

У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ та існуючих концепцій економічних циклів і технологічних укладів; системний підхід – для уточнення понять «інноваційна діяльність підприємства», «інноваційна сприйнятливість підприємства», «інноваційне середовище підприємства»; методи аналізу і синтезу – для виявлення основних факторів середовища підприємства, що впливають на інноваційну сприйнятливість підприємства; методи класифікації – для узагальнення теорій циклів; логічний та історичний підходи – для визначення зв’язку між виникненням і використанням інновацій, формуванням нового циклу та відповідного укладу; спеціальні методи, такі, як: методи статистичного дослідження, формалізації та системного аналізу – для визначення показників впливу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства на інноваційну діяльність підприємства і його інноваційну сприйнятливість; адитивної згортки компонентів вектора – для розрахунку інтегральних показників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; графічний метод – для наочного зображення статистичного матеріалу і схематичного представлення теоретичних і практичних положень дипломної роботи; експертні оцінки – для визначення вагомості показників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; матрично-структурний аналіз – для позиціювання впливу кожного з рівнів середовища підприємства.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що використання на підприємствах запропонованих науково-практичних розробок з визначення впливу середовища підприємства на його інноваційну діяльність та інноваційну сприйнятливість дозволяє визначити стан середовища підприємства та обґрунтувати подальші напрямки його інноваційної діяльності.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність інноваційної діяльності підприємства та її особливості в сучасних умовах

Розвиток науково-технічного прогресу нерозривно пов'язаний із використанням результатів наукових досліджень у виробничій діяльності. Особливо значного розвитку цей процес набув у нинішньому сторіччі. Не менш важливим напрямком діяльності поряд із підтримкою наукових досліджень є процес використання результатів НДДКР на практиці. Саме швидкість застосування наукових досягнень у суспільному виробництві багато в чому визначає ефективність діяльності економічної системи, дає змогу отримати конкурентні переваги порівняно з іншими країнами в певному напрямі виробництва.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53