Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

«Оцінка ефективності укладання міжнародних контрактів»

(на прикладі ПОСП «Долинський ТОК»)

Дипломна робота

Зміст

Вступ............................................................................................................................3

Розділ 1. Загальнотеоретичні основи міжнародного контракту......................6

1.1. Міжнародний контракт: визначення, форма та зміст.............................6

1.2. Структура міжнародного контракту.......................................................13

1.3. Основні етапи оформлення міжнародного контракту..........................19

1.4. Особливості нормативно-правового регламентування

міжнародних комерційних контрактів....................................................25

Розділ 2. Аналіз діяльності ПОСП „Долинський ТОК” та

ефективності укладання міжнародного контракту...........................31

2.1. Історія створення, структура та організація виробництва

ПОСП „Долинський ТОК”......................................................................31

2.2. Основні техніко-економічні показники діяльності

ПОСП „Долинський ТОК”......................................................................35

2.3. Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю

на підприємстві ПОСП „Долинський ТОК”...........................................37

2.4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності області та

підприємства ПОСП „Долинський ТОК”...............................................40

2.5. Вибір партнерів ПОСП „Долинський ТОК” на світовому ринку.......47

2.6. Підписання контрактів та їх важливість

для ПОСП „Долинський ТОК”................................................................55

Розділ 3. Шляхи та методи покращення співпраці ПОСП

„Додинський ТОК” з іноземними партнерами..................................63

3.1. Використання ліцензування та франчайзингу для виходу

на зовнішній ринок...................................................................................63

3.2. Основні напрямки і програми підвищення міжнародної

конкурентоспроможності підприємства.................................................69

3.3. Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності

підприємства ПОСП „Долинський ТОК”...............................................76

Висновки та пропозиції............................................................................................81

Список використаної літератури.............................................................................84

Додатки

Вступ

Для кожного підприємства, що розвивається рано чи пізно настає момент, коли його починають не задовольняти характеристики вітчизняного ринку, політичний клімат чи економічні умови в державі, тому само собою виникає питання виходу підприємства на зовнішні ринки. Для України це доволі актуальне питання, але нестача фінансів, незадовільний стан основних засобів, невідповідність продукції міжнародним стандартам, а також застарілість технологій є для багатьох підприємств одними з основних причин, що перешкоджають виходу на закордонні ринки. Поряд з цим є чимало вітчизняних підприємств, продукція та послуги яких конкурентоздатні не тільки на вітчизняному ринку, а потенціал виробництва перевищує внутрішні потреби країни. Тому для збільшення обсягу продажу продукції та більш ефективного використання виробничих потужностей їм необхідно шукати нові ринки збуту. Компанії, що вирішила вийти на іноземний ринок, необхідно взяти до уваги існування безлічі обмежень і перешкод у міжнародній торгівлі - як у країні, на ринок якої воно збирається вийти, так і в своїй власній.

В практиці міжнародної торгівлі широко використовуються різні форми контрактів. Вони стали розроблятися великими експортерами й імпортерами ще в кінці XIX століття. Чому? Справа в тому, що складання будь-якого контракту, в тому числі міжнародного контракту - дуже клопітка робота, яка вимагає великих витрат, зусиль і часу. Тому ділові люди здавна прагнули якось уніфікувати, стандартизувати, зробити їх типовими. За деякими підрахунками на світовому ринку сьогодні використовується більше 10 млн. різних контрактів.

Міжнародний контракт - це розроблений у відповідності до встановлених правил документ, який містить ряд уніфікованих умов, прийнятих в практиці міжнародної торгівлі, тобто ніби наперед узгоджених, типових. Іншу частину такого контракту складають статті, умови яких вимагають узгодження. Це статті, які містять умови про предмет контракту, ціну товару, його якість, терміни поставок, умови платежу та ін.

Міжнародні контракти на світовому ринку можуть використовуватися в різних формах. Як правило, вони складаються на бланках, виготовлених в типографії. Найбільш поширеною формою є такий контракт, в якому викладаються й формулюються належним чином статті, що містять в собі загальні умови купівлі-продажу. А в тих статтях, умови яких вимагають узгодження, залишається місце для уточнення. Після узгодження в контракт вносяться індивідуальні умови угоди і він готовий до підписання. Інколи у всіх пунктах залишається місце для уточнення.

Інша форма міжнародного контракту відрізняється тим, що статті, які містять в собі загальні умови, друкуються на звороті контракту чи інших листках, а статті, умови яких вимагають узгодження, друкуються на лицьовій стороні контракту.

Використання міжнародного контракту може здійснюватися двома способами:

1) беззаперечним приєднанням одної зі сторін до умов кінцевої форми контракту, яку запропонувала інша сторона;

2) використанням контракту як зразка, який може бути змінений у відповідності до конкретної угоди.

Частіше всього міжнародний контракт, розроблений однією із сторін угоди, береться за зразок і на його основі шляхом узгодження кожної статті, кожної умови контракту розробляється індивідуальний контракт, який підписується сторонами.

Велику увагу розробці міжнародних контрактів приділяє Європейська економічна комісія (ЄЕК) ООН. Під керівництвом ЄЕК було розроблено більше 30 варіантів контрактів і загальних умов купівлі-продажу.

Мета цієї дипломної роботи полягає у вивченні змісту, форм та функцій міжнародного контракту в процесі зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства, розробці перспективних шляхів розвитку та удосконалення діяльності ПОСП «Долинський ТОК» в галузі міжнародної співпраці.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішені такі завдання:

· встановлено значення міжнародного контракту в зовнішньоекономічній діяльності підприємств;

· визначено основні етапи оформлення міжнародного контракту;

· проведено аналіз і дана оцінка комерційної діяльності підприємства;

· зроблено висновки і запропоновані рекомендації щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності та співпраці.

Головним змістом роботи є оцінка ефективності укладання міжнародних контрактів на ПОСП «Долинський ТОК» .

Предметом дослідження є міжнародний контракт.

Об’єктом дослідження обрано ПОСП «Долинський ТОК».

Методи дослідження: описовий, порівняльний, структурний.

Структура роботи. Ця робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, практиків комерційної справи, закони та декрети Уряду України, установчі та нормативні матеріали комерційних підприємств, контракти, специфікації, статистично-звітна документація ПОСП «Долинський ТОК».

Розділ 1

Загальнотеоретичні основи міжнародного контракту

1.1. Міжнародний контракт: визначення, форма та зміст

В міжнародній практиці контрактом називають договір купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі. При цьому використовуються різні способи підписання експортно-імпортних угод. Найбільш поширеним з яких є підписання контракту контрагентами, які беруть у ньому участь.

Контракт - це документ, який свідчить про те, що одна сторона угоди (продавець) зобов'язується доставити товар у власність іншій стороні (покупцю), яка, в свою чергу, зобов'язується прийняти його і заплатити узгоджену


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20