Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

нарощувати обсяги випуску промислової продукції.

1,3.Науково-технічний потенціал.

Науково-технічний по-тенціал області представляють 46 організацій, які виконують на-укові та науково-технічні роботи, а також вищі навчальні закла-дами III і IV рівнів сакредитації. В регіоні функціонують Мико-лаївська державна аграрна академія, Український морський технічний університет (єдиний в державі вуз, що готує фахівців для суднобудівної галузі), Миколаївський державний педагогіч-ний університет. У двох перших вузах працюють спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських дисертацій. В останні роки в Миколаєві відкрито філії Національного університету "Києво-Могилянська академія" і Національного університету культури та мистецтв. Усього в вузах області навчається 31 600 студентів.

Основними напрямками наукових досліджень є пробле-ми водо забезпечення, зрошуваного землеробства, збереження та рекультивація чорноземів, попередження забруднення і збере-ження екосистеми Чорного моря, використання місцевих альтер-нативних джерел електроенергії, в тому числі енергії сонця.

Проблеми суднобудування, електротехніки, механіки, навігаційного обладнання досліджуються в Українському НДІ технології суднобудування, Українському радіотехнічному інсти-туті, Українському морському технічному університеті.

1,4, Виробничий потенціал.

Подальший розвиток суспільно-го виробництва і підвищення його ефективності значною мірою визначається характером відтворення та якістю основних фондів. У Миколаївській області, як і в Україні загалом, за останні роки суттєвого оновлення основних фондів не відбувалося, частина з них через фізичне та моральне старіння взагалі не використо-вується у виробництві.

Вартість основних фондів в області у 2000 році станови-ла 21,8 млрд. гри., що складає 2,6% від загальної їх вартості в Україні. Питома вага виробничих основних фондів складала 69,7%, невиробничих — 30,3%. У галузевій структурі вартості основних фондів найбільша частка припадає на промисловість — 34,5%, у сільському господарстві — 19,2, транспорті та зв'язку — 12,2, будівництві — 1,8, оптовій і роздрібній торгівлі — 2,7%.

Темпи пропорції і структура господарського комплексу. За структурою суспільно-господарського комплексу Мико-лаївська область належить до індустріально-аграрних регіонів.

Усього на самостійному балансі в області перебуває 249 підприємств, з них найбільша кількість у машинобудуванні та ме-талообробці — 78, в промисловості будівельних матеріалів — 31, у харчосмаковій — 48. За формою власності лише 11,9% загаль-ної кількості промислових підприємств є державними.

Таблиця 3.

Галузева структура валової доданої вартості Миколаївської області до економіки, в цінах відповідних років

Регіон | Промисловість | Сільське господарство | Будівництво | Інші галузі, що виробляють товари | Транспорт і зв'язок | Галузі сфери обігу | Житлово-комуна-льне господарство | Галузі соціально культурної сфери | Інші галузі, що надають послуги

1996 р.

Україна | 32,3 | 13.8 | 6.9 | 1,1 | 15.5 | 83 | 8 | 10,6

6 | 57

Миколаївська

область | 31,0 | 16.0 | 6,6 | 0,6 | 13.8 | 7.4 | 63 | 12,5 | 58

1999 р.

Україна | 34,2 | 14,1 | 5.2 | 1,6 | 14,8 | 99 | 5,5 | 83 | 6,4

Миколаївська

область | 34.3 | 16,8 | 4,1 | 0,7 | 16.8 | 7.7 | 5,2 | 8,7 | 5.7

Протягом останніх 10 років обсяги продукції галузей ма-теріального виробництва в області постійно змінювалися. Для аналізованого періоду характерне скорочення продукції промис-ловості (3,9%) і сільського господарства (58,6%). Починаючи з 1997 року, спостерігається зростання обсягів промислового виробництва, проте в сільському господарстві збереглася тенденція спаду, хоча, цей процес дещо уповільнився.

Валова додана вартість в 1999 році порівняно з 1996 ро-ком зменшилась на 21,9% і склала 2412 млн. грн. у загальному або 1849 грн. на душу населення. В галузевій структурі ВДВ найбільшу питому вагу має промисловість — 34,3% і сільське гос-подарство — 16,8%. В останні роки збільшується частка ВДВ га-лузей, що надають послуги (табл. 3).

Розділ №2. Аналіз розвитку і розміщення основних галузей госпо-дарського комплексу.

Промисловість є провідною сферою матеріального ви-робництва Миколаївської області. Як уже зазначалося, її питома вага в загальній вартості виробленої продукції становить 76,3%.

У галузевій структурі промисловості області найбільшу питому вагу по вартості виробленої продукції мають: електроенер-гетика — 22,7%, кольорова металургія (24,3%), машинобудування і металообробка — 20,9 харчова промисловість — 20,5 (табл. 4).

Таблиця 4.

Галузева структура промисловості Миколаївської області (без малих підприємств) за обсягом продукції у цінах

відповідних років, відсотків

Галузі | 1990 | 2000

Промисловість, всього | 100 | 100

Електроенергетика | 5.5 | 22,7

Чорна металургія | ОЛ | 0,4

Кольорова металургія | 5,0 | 24,3

Хімічна і нафтохімічна промисловість | 0,3—

Машинобудування і металообробка | 39,7 | 20,9

Деревообробна і целюлозо-паперова промисловість | ІД* | 0,2

Промисловість будівельних матеріалів | 4,5 | 1.7

Легка промисловість | 10.5 | 7.8

Харчова промисловість (у тому_числі борошномельно -круп'яна) | 26,6 | 20,5

Інші галузі | 6,8 | 1,4

* включаючи лісову

У промисловому комплексі області провідне місце займа-ють машинобудування і металообробка, серед яких виділяються такі галузі, як суднобудування й енергетичне машинобудування. Історично склалося так, що вигідне приморське поло-ження міста Миколаїв завжди використовувалось для розвитку суднобудування. Частка області у виробництві суднобудівної га-лузі України в 2000 році склала 55%, випуск морських і річкових суден на 80% забезпечують суднобудівні заводи Миколаєва. Всього у місті працюють три суднобудівні підприємства: Чорно-морський суднобудівний завод, Завод ім. 61 комунара та АТ "Океан", основною продукцією яких є танкери, сухогрузи, кон-тейнеровози, траулери, плаваючі готелі, військові судна.

Важливе місце у промисловому потенціалі області зай-має кольорова металургія, представлена одним з найбільших в Європі підприємством алюмінієвої промисловості — Миколаїв-ським глиноземним заводом. Завод використовує імпортні бок-сити і виробляє 1 млн. тонн глинозему в рік, що складає 80% ви-робництва цього алюмінієвого напівфабрикату в Україні. Близь-ко 90% своєї продукції завод експортує в країни СНД, а звідти от-римує готовий алюміній, 75% якого вивозиться в інші країни.

У 2000


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8