Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

згадати, що Миколаївська область розташована на півдні України, тобто в басейні нижньої течії річки Південний Буг. на півдні миколаївська область омивається Чорним морем.

Область розташована в зоні степів. Поверхня її рівнин-на, поступово знижується з півночі на південь. Більша за площею південна частина області розташована в межах Причорноморської низовини, мало розчленована. Тут на широких вододілах зустрічаються лише неглибокі замкнуті улоговини, які у весня-ний період заповнюються талими водами. Менша північна части-на області зайнята відрогами Придніпровської височини, сильно розчленована ярами, балками та долинами річок. Кліматичні умови області в цілому дуже спри-ятливі для розвитку сільського господарства, а от з туристичного боку область немає великих перспектив. Клімат Миколаївської області помірно-континентальний: літо тут жарке з короткочасними сильними вітрами, частими су-ховіями, зима в ній — м'яка, малосніжна.

Враховуючи значний водний дефіцит області, в перспек-тиві забезпечення регіону водними ресурсами буде здійснюва-тись за рахунок прилеглих територій.

Область не має значних лісових ресурсів. Існуючі тут лісові масиви штучного походження і промислового значення не мають, а виконують в основному середовище захисні й санітарно-гігієнічні функції. Загальна площа під лісами та іншими лісовкритими землями складає 120,4 тис. га або 5,2% за-гальної площі земель (суші).

Промислове значення мають поклади вапняків, гнейсів, кварцових пісків і глини для виробництва вапна, цегли, дорожніх матеріалів. На території області розвідані запаси кобальтово-нікелевих руд, мінеральної води, лікувальної грязі.

Миколаївська область обслуго-вується залізничним, автомобільним, річковим, морським, повітряним і трубопровідним транспортом.

Висновок

Підсумовуючи нашу тему треба зазначити, що Миколаївська область розташована в зоні степів. Поверхня її рівнин-на, поступово знижується з півночі на південь. Більша за площею південна частина області розташована в межах Причорноморської низовини, мало розчленована. Тут на широких вододілах зустрічаються лише неглибокі замкнуті улоговини, які у весня-ний період заповнюються талими водами. Менша північна части-на області зайнята відрогами Придніпровської височини, сильно розчленована ярами, балками та долинами річок.

Земельні ресурси в області, практично всі землі придатні для сільськогосподарського використання. Саме тому потреби в територіальній локалізації різних виробничих і невиробничих об'єктів задовольнялися в основному за рахунок високопродук-тивних угідь.

Важливе місце у промисловому потенціалі області зай-має кольорова металургія, представлена одним з найбільших в Європі підприємством алюмінієвої промисловості — Миколаїв-ським глиноземним заводом.

Характерною особливістю розвитку зовнішньої торгівлі товарами у 2000 р. стало помітне збільшення її об'ємів. Це сто-сується як експорту, так і імпорту. Експорт продукції збільшився на 70,5, імпорт — на 95,0% порівняно з 1999 р. За підсумками по-казників зовнішньої торгівлі у 2000 р. область зайняла шосте місце за обсягами експорту і 10-е місце за обсягами імпорту в Україні, забезпечивши відповідно 4,1 і 2,1% експорту-імпорту держави.

З туристичного боку область має малі перспективи. Миколаївська область повинна більш розвиватися в сільському господарстві, так, як для цього в неї всі можливості.

Список використаної літератури

Грандберг А.Г. Основы региональной экономики. Учебник
для вузов. — М., 2000. Заставний Ф.Д. Географія України. — Львів: Світ, 1994. Іщук СІ. Територіально-виробничі комплекси і економічне
районування. — К., 1996. Іщук СІ. Географія промислових комплексів. — К.: Віпо,
1993.

5. Ковалевський В.В., Михайлюк О.Л., Семенов В.Ф. Розміщен-ня продуктивних сил. — К., 2001.

6. Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Учебник, — М.: БЕК, 1999.
15.Лукінов І. Концептуальні основи регіональної економічної політики // Економіка України № 1, 1993

Мазур А.Г. Регіональна Економіка: проблеми відтворення і управління. — Вінниця: ВДАУ, 2000.

Методологічні засади комплексного розвитку і розміщення
продуктивних сил регіонів. РВПС України НАН України. —
К., 1998.

9 Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. Посібник. — К.: Знання, 1988.

Продуктивні сили економічних районів України / Данилишин
Б.М., Чернюк Л.Г., Горська О.В., Фащевський М.І., Антоньє-
ва Л.С. та ін. — К.: ЗАТ Нічлава, 2000.

Региональная экономика / Под ред. Т.Г. Морозовой. — М.:
ЮАНИТИ, 1998.

Региональная политика / Под ред. Морозовой Т.Г. — М.:
ЮНИТИ, 1995.

13. Розміщення продуктивних сил України. Навч.-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / СІ. Доро-гунцов, Ю.І. Петюренко, Я.В. Олійник та ін. — К.: КНЕУ, 2000.

14. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2000.

15. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. Навч. Посібник. — К.: Вікар, 2001.

16. Тимчук М.Ф. Регіональна економіка (конспект лекцій). — К.: ІММБ, 1998.

17. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки. — К., 1997.

18. Чернюк Л.Г., Антоньєва Л.С, Данилишин Б.М. Реформуван-ня економічних відносин і управління в промисловості. РВПС України НАН України. — К.: Віпол. 1997.

19. Чумаченко Н.Г. Теоретичні основи регіональної еко-номіки. — К., 1997.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8