У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович

УДК: 338.242+330.190.2

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ОБЛАСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Спеціальність 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг

Автореферат дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата економічних наук

КИЇВ - 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ)

Науковий керівник | доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Козаченко Сергій Вікторович

Міжнародний науково-технічний університет

декан економічного факультету

Офіційні опоненти |

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Черваньов Дмитро Миколайович

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

декан економічного факультету

кандидат економічних наук, доцент

Норіціна Наталія Іванівна

Інститут економіки НАН України

старший науковий співробітник відділу промислового потенціалу

Провідна установа | Інститут економічного прогнозування НАН України, відділ технологічного прогнозування та інноваційної політики (м. Київ)

Захист відбудеться “20” жовтня 2000 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.006.04 у Київському національному економічному університеті за адресою:

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 214.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.

Автореферат розісланий “18” вересня 2000 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради |

Федонін О.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах становлення ринкових відносин приоритетною можливістю виходу України з кризи є комплексний перехід до принципово нових технологій, систем і техніки, які забезпечують найвищу ефективність господарювання. Це може здійснитися за допомогою процесів інформатизації та комп'ютеризації, в наслідок яких розвивається нова сфера реалізації підприємницьких ініціатив - індустрія переробки інформації і створення програмного забезпечення, для якої ще не існує науково-обгрунтованих методик, що дозволяють оцінювати її економічні результати та ефективно управляти цією діяльністю. Вищевикладене обумовило напрямок даного наукового дослідження.

Критичний аналіз наукових праць з менеджменту, підприємництва та інновацій показав, що питання раціонального управління та розвитку підприємницької діяльності були завжди предметом наукових досліджень. Значний внесок у їх розробку зробили: Л.І.Абалкін, А.В.Войчак, Л.М.Гатовський, В.М.Геєць, В.Г.Герасимчук, С.В.Козаченко, Е.Менсфілд, А.Ф.Павленко, С.Ф.Покропивний, Д.Сахал, О.П.Степанов, Б.Твісс, М.І.Туган-Барановський, Р.Фостер, Д.М.Черваньов, Й.Шумпетер, С.М.Ямпольський та інші. В роботах цих вчених комплексно досліджені проблеми управління промисловим виробництвом, щодо визначення ефективності, вибору та оптимізації управлінських рішень та ін. Проте специфіка підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення потребує додаткового дослідження цих проблем.

В роботах закордонних і вітчизняних дослідників, зокрема О.В. Аносова, І. Боэма, Дж. Геннона, М. Зелковіца, Дж. Кантера, В.В. Ліпаєва, А. Шоу та інших, обґрунтована необхідність підходу до програмного забезпечення як до товару, визначені проблеми ціноутворення та інших економічних характеристик програмного забезпечення.

Проте, об'єктивні процеси розвитку НТП в галузях мікроелектроніки та інформатики, стрімкий розвиток індустрії програмного забезпечення, відсутність концептуально цілісної та об'єктивної економічної політики підприємств даної індустрії, сприяють виникненню нових проблемних питань, пов'язаних з підприємницькими перевагами, з економічним управлінням процесом створення інновацій, із “софтизацією” інновацій. Це обумовлює гостроту та актуальність розробки методичного забезпечення економічного управління підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведено у відповідності з державними і регіональними програмами наукових робіт з проблеми розвитку підприємництва, трансформаційного та інноваційного процесу в України. Воно спрямоване на виконання завдань, що визначені Постановою Верховної Ради України “Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України”.

Дисертаційна робота пов’язана з планами науково-дослідних робот Міжнародного науково-технічного університету відповідно до проекту програми розвитку ООН №UCR 96/007 “Підтримка розвитку малих та середніх підприємств України”, де особисто автором було розроблено розділ “Фінансовий менеджмент” та проведено 8 тренінг-семінарів на підприємствах України.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації - розробка методологічних основ і методичного інструментарію для здійснення ефективного економічного управління інноваційною підприємницькою діяльністю в області створення програмного забезпечення. Відповідно до цілі дисертантом були поставлені та вирішувались такі завдання:

·

визначити закономірності становлення та розвитку світового підприємництва як особливої економічної категорії;

· обґрунтувати роль і сучасні тенденції у розвитку інноваційного підприємництва, а також проаналізувати вітчизняний та закордонний досвід в області економічного управління інноваційним підприємництвом;

· виявити особливості економічного управління створенням інноваційних продуктів - програмного забезпечення;

· розробити і обґрунтувати методологічні підходи щодо економічного управління інноваційною підприємницькою діяльністю при створенні програмного забезпечення;

· розробити і обґрунтувати організаційну та економічну моделі інноваційної підприємницької діяльності в процесі створення програмного забезпечення;

· побудувати структурну і функціональну моделі управляючої підсистеми створення програмного забезпечення;

· визначити особливості побудови економічного механізму управління для системи інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення;

· обґрунтувати специфічний проектний підхід до організаційної побудови інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення;

· розробити методику оцінки ефективності інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення;

Об'єктом дослідження — проблемні питання підвищення ефективності інноваційної підприємницької діяльності.

Предметом дослідження — є методичні і прикладні аспекти процесу економічного управління створенням програмного забезпечення.

Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи є: фундаментальні положення сучасних економічних теорій з питань становлення та розвитку світового підприємництва, теорія систем, теорія моделювання, сучасні положення теорії аналізу і оцінки фінансового стану суб'єкта підприємництва, теорія інвестиційного та операційного аналізу, теорія організації та менеджменту.

Методи дослідження. Для рішення поставлених завдань у дисертації були використані такі методи дослідження, як системний і концептуальний підходи, економіко-математичні, імовірнісно-статистичні, експертних оцінок та імітаційне моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів. На захист винесено наступні положення і результати дослідження:

·

концептуальна модель структури життєвого циклу програмного забезпечення, яка відбиває особливості творчого процесу створення нематеріального продукту;

· організаційна та економічна моделі системи інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення, які відображають сформовані внутрішні і зовнішні взаємозв'язки;

· структурна і функціональна моделі управляючої підсистеми в системі інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення, що відбивають внутрішні відносини в інноваційному підприємництві;

· специфічний проектний підхід до організаційної побудови інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення;

· методика визначення точки беззбитковості, фінансового важеля та ефективності інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення.

Практичне значення одержаних результатів. Прикладне значення результатів дослідження полягає в розвитку адекватних методів економічного управління інноваційною підприємницькою діяльністю в області створення програмного забезпечення в період трансформації макроекономічних відношень. Отримані результати в сукупності вирішують проблему оцінки ефективності управлінських рішень, що дозволяє обґрунтовано планувати і прогнозувати підприємницьку діяльність в області створення програмного забезпечення. Приведені в дисертаційній роботі результати аналітичних досліджень, методичні розробки і рекомендації призначені для практичного використання керівниками і менеджерами для розробки і здійснення економічної політики підприємств-розроблювачів програмних продуктів.

Результати дослідження були використані:

Державним підприємством Науково-Виробничий Комплекс “Прогрес” для здійснення оцінки термінів розробки, вартості та ефективності розробки програмного забезпечення для виконання державного замовлення Міністерства Оборони України (акт-довідка № 01-170/150 від 20.01.2000 р.).

ОАО Чернігівське підприємство “Хімволокно” у процесі організації та оцінки ефективності діяльності виробничого обчислювального центру при розробці АСУТП (довідка № 123/Д-12 від 22.12.1999 р.).

Науково-дослідним інститутом системних технологій Міністерства освіти і науки України в процесі створення програмного забезпечення (акт № 3-03-18/16 від 09.02.2000 р.).

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження доповідались на: II-й науково-практичній економічній конференції “Проблеми становлення ринкової економіки: інформаційне та фінансове забезпечення діяльності підприємницьких структур” (м. Севастополь, 2000 р.); IV-й Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг: теорія і практика” (м. Ялта, 2000 р.), а також на засіданнях кафедри менеджменту Міжнародного науково-технічного університету, та кафедри менеджменту Київського національного економічного університету де отримали позитивну оцінку і рекомендовані для використання в науково-дослідній роботі та навчальному процесі з профільних навчальних дисциплін, та прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня.

Публікації. По темі дисертації опубліковані 7 наукових праць (три роботи в співавторстві) загальним обсягом 1,9 друкованих аркушів (особисто автором 1,6 д.а.), з них: 6 – у наукових фахових виданнях загальним обсягом 1,8 д.а. (особисто автором 1,5 д.а.); 1 – в інших виданнях загальним обсягом 0,1 д.а.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації викладений на 205 сторінках машинописного тексту, основна частина викладена на 164 сторінках, включає: 25 малюнків обсягом 12 сторінок, 3 таблиці обсягом 1 сторінка, а також 11 додатків обсягом 28 сторінок. Список використаних джерел містить 150 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі розкривається актуальність дисертаційного дослідження, аналізується стан існуючої проблеми, ступінь її дослідження. Сформульовано мету, завдання, предмет і об'єкт дослідження, визначена його методологічна, методична та інформаційна база.

У Розділі 1 — “Інноваційне підприємництво як найважливіший елемент ефективного функціонування економіки” розглянуті теоретичні аспекти категорії інноваційного підприємництва, визначене коло питань, що є актуальними та проблемними в середовищі інноваційного підприємництва, виділений специфічний сегмент інноваційного підприємництва - створення програмного забезпечення, для якого розроблена схема структури життєвого циклу (рис. 1).

Становлення інноваційного підприємництва розглянуто в контексті його взаємодії зі становленням і розвитком світової ринкової економіки (підрозділ 1.1 - “Інноваційне підприємництво як особлива економічна категорія”). Для визначення місця категорії інноваційного підприємництва у функціонуванні ринкової системи виконаний аналіз фундаментальних наукових праць різноманітних історичних періодів господарювання.

На основі проведених досліджень зроблено ряд висновків, а саме: підприємництво повинно бути систематизованим, скерованим і спиратися на цілеспрямовану інноваційну політику; інновації, в основі яких лежать нові знання - результат науково-технічного прогресу та розвитку технології, є серцевиною підприємництва; інноваційне підприємництво в перехідному періоді України повинно стати основою як державної, так і внутріфірмової політики.

Аналіз проблем економічного управління створенням інновацій (підрозділ 1.2. - “Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду в області управління створенням інновацій”) дозволив розставити акценти на користь системного підходу до управління. Системний підхід базується на ряді певних чинників (орієнтація на ринок, відповідність цілям організації, ефективна система добору і оцінки проектів, ефективне управління проектами та контроль, джерело творчих ідей, сприйнятливість організації до нововведень, індивідуальна та колективна відповідальність), дотримання яких дозволяє реалізувати обґрунтоване економічне управління суб'єктами інноваційного підприємництва.

В сучасній закордонній і вітчизняній літературі з проблем підприємництва головна увага приділена зміні ресурсних аспектів, що відбувається в процесі господарювання. Поряд із традиційними ресурсами (досвід, праця, кваліфікація, техніка, енергія, сировина) одним із ключових та універсальних стає інформаційний ресурс - результат наукового і комерційного пошуку.

В результаті такої зміни ресурсних акцентів відбувається процес “софтизації” інновацій та виділення продуктів нового інноваційного типу - програмного забезпечення, які є активною формою існування інформаційного ресурсу (підрозділ 1.3 - “Особливості економічного управління процесом створення програмних інновацій”). Поява нового типу інновацій вимагає необхідність створення специфічного механізму здійснення економічного управління процесом розробки програмного забезпечення, з урахуванням ряду характерних рис цього процесу: програмне забезпечення набуває статус ринкового виробу з власними споживчими якостями; програмне забезпечення має власну, специфічну структуру життєвого циклу (рис. 1); максимум уваги при розробці програмного забезпечення приділяється оптимізації не конструкторських, а саме управлінських рішень.

У Розділі 2 “Моделювання організаційно-економічних відношень у системі інноваційної підприємницької діяльності (на прикладі створення програмного забезпечення)” розглянуті методологічні принципи визначення ряду показників: часового та витратного циклів виробничого процесу створення програмного забезпечення; внутрішнього процесу функціонування системи; процесу одержання підприємницького прибутку. Запропоновано потокова, організаційна та економічна моделі досліджуваної системи, а також структурна та функціональна моделі управляючої підсистеми.

З метою вивчення поводження досліджуваного об'єкта в різноманітних господарських ситуаціях, проведення багатократних експериментів та оцінок певних властивостей реальності, необхідних для вибору варіантів рішення проблеми розробки економічного механізму, запропоновано використовувати метод моделювання (підрозділ 2.1 - “Методологічний підхід до рішення проблеми управління інноваційною підприємницькою діяльністю”). Визначено функціональні складові майбутньої системної моделі та умови її достовірності.

На підставі аналізу структури та особливостей підприємницької діяльності побудована каскадна модель життєвого циклу програмного забезпечення та визначені її переваги по витратних і часових характеристиках (підрозділ 2.2 - “Розробка базових моделей інноваційної підприємницької діяльності”). Для побудови ефективної потокової моделі інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення (рис. 2) використана концепція системного аналізу, принципи реінжинірінгу бізнесу та ідея децентралізованої реструктуризації бізнесу.

Запропоновано дві економічні моделі, що відрізняються по алгоритму одержання підприємницького прибутку. Відмінності цих моделей полягають у політиці ціноутворення по створеному програмному продукту, яка залежить від масштабу виявлених ринкових потреб.

Встановлено, що у випадку виявлення одиничної потреби (індивідуального замовлення) підприємницький прибуток розраховується по стандартній економічній моделі, при виявленій масовій потребі, прибуток розраховується по новій моделі із використанням запропонованої формули (1):

де Pr - підприємницький прибуток;

BPi - виторг від реалізації i-му споживачу;

Hi - податки з виторгу по i-му споживачі;

Ss - загальна вартість програмного продукту

На підставі запропонованих організаційної та економічної моделей системи інноваційної підприємницької діяльності був зроблений висновок про те, що одним з основних її елементів є управляюча підсистема (підрозділ 2.3 - “Побудова структурної і функціональної моделей управляючої підсистеми”), від множини сигналів якої залежить кінцевий стан досліджуваної системи. При побудові моделей управляючої підсистеми сформульована головна вимога, - забезпечення комплексності цільового, функціонального та лінійного управління системи в цілому. Забезпечення комплексності було досягнуто застосуванням ситуаційного підходу до управління, з урахуванням особливостей якого були розроблені структурна і функціональна моделі управляючої підсистеми.

При аналізі запропонованих моделей зроблений висновок про те, що структурні і функціональні побудови забезпечують: цілеспрямування управління; подолання дефіциту зовнішньої і внутрішньої інформації; дозволяють врахувати зміни зовнішніх потреб і внутрішніх можливостей протягом усього життєвого циклу програмного забезпечення.

У Розділі 3 “Розробка економічного механізму ефективного управління інноваційною підприємницькою діяльністю” приведені методичні розробки, що дозволяють раціонально організувати процес розробки та комерційного впровадження програмного продукту, обґрунтовано здійснити процедуру прийняття управлінського рішення на будь-якій стадії життєвого циклу, а також оцінку доцільності цього вибору.

З метою розробки ефективного економічного механізму управління інноваційною підприємницькою діяльністю, в області що досліджується (підрозділ 3.1 - “Економічний механізм управління та особливості його побудови”), запропоновано розглянути його в двох аспектах: як сукупність елементів (структурна складова); як стабільна взаємодія складових елементів (комунікаційна складова).

Зроблено висновок про те, що даний механізм необхідно розглядати як особливу інформаційну систему економічного управління (ІСЕУ), в основі якої лежить нова парадигма економічного управління - проблемне управління, а також особлива організаційна схема побудови процесу ведення інноваційної підприємницької діяльності - проектна схема. Для реалізації ІСЕУ сформульована її головна мета - поліпшення управлінського контролю над внутрішніми ресурсами підприємства та раціональне притягнення зовнішніх ресурсів для задоволення ринкових потреб; а також висунута головна вимога до ІСЕУ - орієнтація на інформаційне забезпечення управління.

Побудова специфічного проектного підходу до організації процесу інноваційного підприємництва в області що досліджується (підрозділ 3.2 - “Проектний підхід до організаційної побудови інноваційної підприємницької діяльності”) засновано на створенні індивідуальної бізнес-лінії для розробки будь-якої програмної інновації. В результаті такої побудови доведено, що досліджувана система одержує ряд фінансових переваг щодо забезпечення фондоозброєності суб'єкта підприємництва, а також щодо співвідношення витрат мотивації персоналу та розроблених бюджетів підприємства.

Розробка методичного інструментарію оцінки ефективності інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення (підрозділ 3.3. - “Методика оцінки ефективності інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення”) здійснена в двох аспектах: як підмножина інструментів оцінки інноваційного виробництва програмного забезпечення; як підмножина інструментів оцінки госпрозрахункового ефекту програмного забезпечення.

Розробка інструментів оцінки інноваційного виробництва програмних продуктів проводилася на підставі вивчення взаємодії фінансового та операційного циклів підприємства-розроблювача, побудованих на підставі запропонованих економічних моделей. Одним з інструментів є запропонований алгоритм розрахунку ефекту фінансового важеля - як засобу збільшення рентабельності власного капіталу розроблювача, розрахованого по формулі (2):

де ЕФР - ефект фінансового важеля;

ЕР - рівень економічної рентабельності;

СП - ставка відсотку по позикових коштах;

 

ЗС - розмір позикових коштів підприємства-розроблювача;

Ск - власний капітал;

ИП - використаний прибуток;

А - сума активів (авансованого в бізнес капіталу)

Іншим найважливішим інструментом оцінки процесу інноваційного виробництва програмних продуктів є запропонована спеціалізована схема аналізу беззбитковості (рис. 3), що враховує особливості програмного забезпечення як самостійного ринкового виробу.

По наведеній схемі (рис. 3) можна відзначити, що протягом всіх етапів і стадій життєвого циклу програмного забезпечення виділяється ряд економічно однорідних зон, для яких характерні певні тенденції та залежності між витратами та результатами інноваційного проекту. По розробленій схемі аналізу беззбитковості був зроблений такий висновок: після проходження точки беззбитковості реалізація програмного забезпечення по будь-якій ціні приносить позитивний ефект (“S,t - аспект”), при цьому сумарний прибуток, розрахований наростаючим підсумком, буде нескінченно зростати (“S,V - аспект”).

Оцінку госпрозрахункового ефекту розробки програмного продукту рекомендовано проводити використовуючи запропоновані алгоритми розрахунку ефекту та ефективності. Ефект інноваційної підприємницької діяльності, відповідно до рисунку 3, являє собою інтегральну різницю між виручкою від реалізації та витратами та може бути розрахований за наступною формулою:

де ВР - виручка від реалізації програмного забезпечення;

З - змінні витрати від реалізації програмного забезпечення.

Ефективність інноваційного проекту створення програмного забезпечення визначена на підставі рисунку 3, з урахуванням: економічних характеристик життєвого циклу програмних продуктів; концепції вартості фінансових ресурсів у часі; знакових характеристик грошового потоку підприємства; статистичних методів; та може бути розрахована по формулі (4):

де а - мінімальний можливий розмір компонента програмного забезпечення;

m - найбільш ймовірний розмір компонента програмного забезпечення;

у - найбільший можливий розмір компонента програмного забезпечення;

r - ставка дисконтування;

n - термін інноваційного проекту.

ВИСНОВКИ

Результати, отримані автором при досліджені проблеми економічного управління інноваційною підприємницькою діяльністю в області створення програмного забезпечення, дозволили зробити такі основні висновки:

1.

Комплексний аналіз підприємництва як особливої економічної категорії показав, що, поряд із категоріями конкуренції та власності, підприємництво є найважливішим елементом функціонування ринкової економіки. Проте, існуючи макро та мікроекономічні показники роботи більшості суб'єктів господарювання України, свідчать про те, що саме категорія підприємництва потребує більш детального вивчення.

2.

Ключовим елементом категорії підприємництва є інноваційність - особливий інструмент, що дозволяє навчитися здійснювати інноваційні рішення на систематичній основі. При цьому, однією з найважливіших сфер використання інноваційних підприємницьких ініціатив на даний час є індустрія одержання та переробки інформації.

3.

Проведений аналіз вітчизняного та закордонного досвіду щодо економічних методів і механізмів управління інноваційним підприємництвом, а також виявлені особливості ведення інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення довели, що існує концептуальна модель структури життєвого циклу створення програмного забезпечення, із пріоритетом творчої стадії інноваційного процесу.

4.

Для комплексного та багатопланового розгляду проблеми економічного управління інноваційною підприємницькою діяльністю при створенні програмного забезпечення необхідно використовувати інструменти системного аналізу та моделювання в сукупності з ідеями децентралізованої реструктуризації господарської діяльності бізнес одиниць і принципами реінжинірінгу бізнесу.

5.

Для прийняття науково-обгрунтованих рішень щодо економічного управління інноваційною підприємницькою діяльністю в процесі створення програмного забезпечення на підготовчому етапі творчої стадії життєвого циклу зроблено висновок про необхідність розробки базових моделей цієї діяльності (базова потокова модель підприємницької діяльності; традиційна та удосконалена каскадні моделі; організаційна модель; функціональна модель; проста і розширена економічні моделі). Запропоновані моделі дозволяють визначити, на базі створених концептуальних конструкцій, мікро та макро-економічні відносини суб'єкта інноваційного підприємництва, що створює особливий продукт - програмне забезпечення.

6.

Дослідження особливостей сучасного етапу функціонування системи інноваційного підприємництва в області створення програмного забезпечення дозволяє констатувати, що крім глобальної моделі досліджуваної системи необхідно моделювання її окремих, ключових складових, якою зокрема є управляюча підсистема . Побудова організаційної та функціональної моделей управляючої підсистеми для інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення дозволяє сформулювати вимоги до функціонування системи в цілому, проводити систематичний моніторинг її стану, зберігати незмінність її функціонування на будь-якому етапі фінансово-господарської діяльності.

7.

Економічний механізм управління інноваційною підприємницькою діяльністю в області створення програмного забезпечення розглянуто як сукупність двох обов'язкових складових: сукупність елементів (структурна складова) і стабільна взаємодія у часі цих складових елементів (комунікаційна складова). Розглянутий економічний механізм являє собою особливу інформаційну систему економічного управління, для якої сформульовані: відповідне визначення; головна ціль функціонування (поліпшення управлінського контролю над внутрішніми ресурсами підприємства і раціональне залучення зовнішніх ресурсів, з метою задоволення існуючих ринкових потреб у програмному забезпечені); головна вимога до неї (орієнтація на інформаційне забезпечення управління).

8.

Розроблено специфічний проектний підхід до організаційної побудови інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення що включає: побудову індивідуальної бізнес-лінії для кожного програмного продукту; рішення проблеми фондоозброєності створеної бізнес-лінії; стратегію кадрового забезпечення та мотивації персоналу бізнес-лінії.

9.

Встановлено, що економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в області створення програмного забезпечення неможливо без методики оцінки ефективності об'єкта дослідження. Множину інструментів, що реалізує методику, розглянуто в двох взаємозалежних площинах: по-перше - як підмножина інструментів, за допомогою яких оцінюється процес безпосередньо інноваційного виробництва програмного забезпечення; по-друге - підмножина інструментів, за допомогою яких оцінюється чистий госпрозрахунковий ефект програмного забезпечення.

10.

Зроблено декомпозицію життєвого циклу створення програмного забезпечення на специфічні часові інтервали - фінансовий та виробничий цикли, протягом яких відбуваються економічно однорідні ресурсні зміни. Такий поділ дозволив комплексно розглянути фінансовий аспект інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення.

11.

Запропоновано коригування засобу розрахунку рентабельності власного капіталу, а також формули розрахунку ефекту фінансового важеля як наслідок об'єктивних змін ринкового середовища господарювання щодо оподатковування прибутку підприємств.

12.

З метою оптимізації процедури оподатковування і процедури прямування грошових потоків інноваційного підприємства, що розробляє програмні продукти, розроблена система часової організації процесу авансування капіталом інноваційного підприємства, яка заснована на механізмі синхронізації моментів виникнення податкових зобов'язань і валових прибутків з податковими кредитами та валовими витратами, що реалізується за допомогою специфічної “кредитної лінії”.

13.

Реалізовано побудову операційного важеля, яка полягає в поділі та угрупованні витрат підприємства протягом усього життєвого циклу розроблювального продукту. Це дозволило домогтися зведення умовно постійних витрат підприємства-розроблювача до нескінченно малого значення, яким у сумарному обсязі витрат можна зневажити. Як наслідок, докорінно змінюється схема механізму аналізу беззбитковості (у порівнянні з традиційної).

14.

Оцінка ефекту інноваційної підприємницької діяльності в області створення програмного забезпечення розглянута як інтегральна різниця між виручкою від реалізації та витратами. Доведено, що ефективність у цьому випадку, необхідно оцінювати використовуючи економічні характеристики всього життєвого циклу програмного забезпечення разом із концепцією вартості фінансових ресурсів у часі.

Використання запропонованої дисертантом методики дозволяє оцінити перспективи та встановити реальну ефективність розробки програмних інновацій, а також приймати на її підставі економічно обґрунтовані управлінські рішення.

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

В наукових фахових виданнях:

1.

Шкарлет С.М. Бухгалтерський облік та аналіз форм розрахунків за реалізовану продукцію з точки зору отриманого прибутку // Вісн. Черніг. Технол. ін-ту, 1997. - №2. С. 56-63. (0,25 д.а.)

2.

Шкарлет С.М. Аналіз впливу витрат і виконання науково-технічних робіт на розвиток економіки країни // Вісн. Черніг. Технол. ін-ту, 1998. - №5. С. 190-198. (0,25 д.а.)

3.

Бобришева Т.О., Шкарлет С.М. Побудова сучасної схеми антикризового процесу // Вісн. Черніг. Технол. ін-ту, 1998. - №6. С. 261-268. (загальний обсяг 0,15 д.а., особисто автором 0,05 д.а. — перелік та часові характеристики головних факторів виникнення кризових ситуацій на підприємствах України)

4.

Шкарлет С.М., Бобришева Т.О. Програмні інновації - складова частина реінжінірінга бізнесу в антикризовому процесі // Вісн. Черніг. Технол. ін-ту, 1998. - №7. С. 139-146. (загальний обсяг 0,35 д.а., особисто автором 0,25 д.а. —життєвий цикл програмного забезпечення та характеристика творчого етапу створення програмного забезпечення)

5.

Козаченко С.В., Шкарлет С.Н. Предпринимательская деятельность в создании программных инноваций // Бизнес-Информ, 1999. - №15-16. С. 45-48. (загальний обсяг 0,4 д.а., особисто автором 0,3 д.а. — структура, та особливості життєвого циклу програмного забезпечення, концепція програмного виробу, концепція проблемного управління створенням програмного забезпечення)

6.

Шкарлет С.М. Побудова структурної та функціональної моделей управляючої підсистеми для інноваційної підприємницької діяльності у галузі створення програмного забезпечення // Сіверянський літопис, 2000. - №1. С. 194-199. (0,4 д.а.)

В інших виданнях:

7. Шкарлет С.Н. Методологические подходы к решению проблемы управления инновационной предпринимательской деятельностью в области создания программного обеспечения // Проблемы становления рыночной экономики: информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур: Тез. Второй междунар. научн.-практ. конф., 4-6 мая 2000 г. – Ч.2. – Севастополь: Изд-во СевГТУ, 2000. С. 123-125. (0,1 д.а.)

АНОТАЦІЯ

Шкарлет С.Н. Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в області створення програмного забезпечення. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг. — Київський національний економічний університет, Київ, 2000.

Дослідження присвячене питанням методології і методичного забезпечення реалізації механізму ефективного економічного управління інноваційною підприємницькою діяльністю в області створення програмного забезпечення. Запропоновано модель життєвого циклу програмного продукту, по якій розроблені організаційна та економічні моделі досліджуваної області підприємництва, а також структурна і функціональна моделі управляючої підсистеми. Розроблено методику оцінки інноваційного виробництва програмного забезпечення та оцінки його госпрозрахункового ефекту з використанням формул розрахунку рентабельності власного капіталу та ефекту фінансового важеля, ефекту та ефективності області підприємництва, що досліджується. Запропоновані методичні положення дисертації апробовані на ряді українських підприємств, це дало можливість зробити висновки щодо їхньої практичної цінності.

Ключові слова: методологія, методика, модель, економічне управління, інноваційна підприємницька діяльність, ефект, ефективність.

Шкарлет С.Н. Экономическое управление инновационной предпринимательской деятельностью в области создания программного обеспечения. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02 - Предпринимательство, менеджмент и маркетинг. — Киевский национальный экономический университет, Киев, 2000.

Исследование посвящено вопросам разработки методологии и методического обеспечения, необходимого для реализации механизма эффективного экономического управления инновационной предпринимательской деятельностью в области создания программного обеспечения.

В работе рассмотрены теоретические аспекты категории инновационного предпринимательства и выделен специфический сегмент инновационного предпринимательства - создание программного обеспечения.

Основной акцент в организации процесса экономического управления инновационной предпринимательской деятельностью в области создания программного обеспечения предложено сделать на системном подходе к формированию и разработке в первую очередь не интеграции конструкторских, а управленческих решений.

Проанализированы происходящие ресурсные изменения в сфере инновационной предпринимательской деятельности, где ключевым становится информационный ресурс – результат научно-технического и коммерческого поиска. Выделены ключевые характеристики информационного ресурса.

Предложена модель структуры жизненного цикла программного продукта, по которой, с использованием элементов системного подхода, выделены специфические стадии и этапы исследуемого вида деятельности.

Приоритетной стадией жизненного цикла программного обеспечения признана творческая стадія.

Использование методологии моделирования позволило разработать организационную и две экономическую модели исследуемой области предпринимательства, а также структурную и функциональную модели управляющей подсистемы, в которых определены функциональные составляющие предложенной системной модели и условия ее достоверности.

На основе анализа структуры и особенностей предпринимательской деятельности разработана каскадная модель процесса создания программного обеспечения и определены ее преимущества в сравнении с существующими моделями по затратным и временным параметрам.

Предложена потоковая модель инновационной предпринимательской деятельности в области создания программного обеспечения, которая построена на основе объединения концепций системного анализа, реинжиниринга бизнеса и децентрализованной реструктуризации бизнеса.

Разработаны две экономические модели инновационной предпринимательской деятельности в области создания программного обеспечения, отличия которых состоят в политике ценообразования относительно созданного программного продукта и масштаба выявленных потребностей.

Экономические модели отличаются способом получения предпринимательской прибыли, а организация хозяйственной деятельности предприятия, создающего программное обеспечение по какой-либо из моделей, определяется политикой ценообразования относительно созданного программного продукта.

С целью разработки эффективного экономического механизма управления инновационной предпринимательской деятельностью предложено рассматривать его с точки зрения двух аспектов: как совокупность элементов (структурная составляющая); как стабильное взаимодействие элементов системы (коммуникационная составляющая).

Предложено рассматривать механизм экономического управления как специфическую информационную систему экономического управления, в основе которой лежит новая парадигма менеджмента - проблемное управление.

Разработан проектный подход к организации процесса инновационного предпринимательства в исследуемой области, который основан на создании индивидуальной бизнес-линии для разработки каждого отдельного программного продукта.

Разработана методика оценки инновационного производства программного обеспечения и оценки его хозрасчетного эффекта с использованием формул расчета рентабельности собственного капитала и эффекта финансового рычага, эффекта и эффективности исследуемой области предпринимательства.

Предложенные методические положения диссертации апробированы на ряде украинских предприятий, что дало возможность сделать выводы относительно их практической ценности.

Ключевые слова: методология, методика, модель, экономическое управление, инновационная предпринимательская деятельность, эффект, эффективность.

Shkarlet S. Innovative entrepreneurial activity economic management in the sphere of software creation. - Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 08.06.02 - Entrepreneurial, management and marketing. - Kyiv National Economic University, Kyiv, 2000.

The present study deals with questions concerning methods and procedure support to realize the mechanism of an effective innovative entrepreneurial activity economic management in the sphere of software creation.

The proposed software life cycle model has enabled with the use of a system approach and procedure modeling, to work out an organization and economic model of the field of enterprise being studied, as well as a structural and functional model of management subsystem.

Using the formulae of evaluation of the property assets profitability and financial level effect, effect and effectiveness of the business field being studied, the procedure of evaluation of the software innovative production as well as it’s self-support effect has been developed.

The proposed method principles of dissertation were approved while performing the Project of the UN Development Program № UKR 096/006 “Supporting small and medium business development in Ukraine” at a number of Ukrainian enterprises thus enabling to make conclusions as for their practical importance.

Key words: procedure, model, economic management, innovative entrepreneurial activity, effect, effectiveness.

Підписано до друку 15.09.2000 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Обсяг 1.25 друк. арк. Тираж 100 екз. Замовлення № 1440.

Видавництво та друк – Редакційно-видавничий відділ Чернігівського державного
технологічного університету

14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, к. 310

тел. 3-03-30


Наступні 7 робіт по вашій темі:

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ - Автореферат - 24 Стр.
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБУХОВИХ МЕРЕЖ І СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ ПРИ МАСОВИХ ВИБУХАХ У КАРЄРАХ - Автореферат - 20 Стр.
РОЗВИТОК У П’ЯТИКЛАСНИКІВ УМІНЬ АУДІЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - Автореферат - 24 Стр.
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ЗМІЩЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ - Автореферат - 24 Стр.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ - Автореферат - 26 Стр.
ЕФЕКТИВНА ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ, ЩО МІСТЯТЬ БЕНЗ(А)ПІРЕН - Автореферат - 18 Стр.
Закономірності морфофункціональних змін кори головного мозку при тяжкій термічній травмі та в умовах сорбційної детоксикації - Автореферат - 25 Стр.