У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Державне регулювання цін
Цінова еластичність попиту і пропозиції
Форми організації підприємницької діяльності в країнах з ринковою економікою
Фірма як суб\'єкт ринкових відносин
Фінансова система. Державний бюджет. Податки
Теорія попиту і пропозиції
Теорія виробництва та його факторів. Виробнича функція
Суть та функції грошей
Суть та основні чинники економічного зростання
Сутність та основні концепції маркетингу
Сукупний попит і сукупна пропозиція
Споживач як суб\'єкт ринкових відносин
Споживання і нагромадження
Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства. Зовнішньоекономічна діяльність України
Система агробізнесу та земельна рента
Роль податків і державних видатків в економічній політиці держави
Роль держави в ринковій економіці
Ринок як економічна форма організації функціонування економіки
Ринок цінних паперів. Види цінних паперів
Ринок праці та безробіття
Ринок праці. Заробітна плата
Ринок капіталу. Процент
Ринковий механізм регулювання економічних відносин
Ринкова організація виробництва
Ринкова інфраструктура
Ринки чинників виробництва
Принципи чисто ринкової економіки
Предмет і метод економічної теорії
Поняття \"перехідна економіка\"
Платіжний баланс
Перспективи економічного зростання
Підприємницька діяльність і конкуренція. Антимонопольна політика
Особливості формування ціни й обсягу виробництва на прикладі різних ринкових моделей
Основні функції менеджменту
Основні результати і показники макроекономіки
Основні проблеми організації економіки
Міжнародна валютна система. Світовий валютний ринок
Міжнародна торгівля
Організація, її основні компоненти та типи
Організаційні форми підприємницької діяльності
Наслідки дії ринкової системи
Мотивація: сутність, еволюція, ієрархія потреб та винагорода
Механізм формування ренти позичкового відсотка і прибутку
Менеджмент: сутність, соціально-економічні та теоретичні основи
Маркетинговий аналіз ринку. Служба маркетингу у фірмі
Макроекономічна рівновага та економічне зростання
Макроекономічна нерівновага. Циклічність розвитку ринкової економіки
Кредитно-банківська система
Кредитно-грошова політика
Комунікації. Комунікаційна структура управління
Керівництво: влада і лідерство
Заробітна плата в умовах ринкової економіки
Закони товарного виробництва, їх сутність та функції
Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії як науки
Економічний прибуток
Економічна теорія як наука та навчальна дисципліна
Економічна безпека держави
Економічні функції держави
Економічні системи та їх класифікація
Економічні реформи е Україні
Економіка і право власності. Структура економіки
Еволюційний розвиток економічної теорії
Грошовий ринок
Вплив ціни на валовий національний продукт
Витрати виробництва у довгостроковому періоді
Витрати виробництва
Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення
Валовий внутрішній продукт і національний дохід
Банківська справа
Антимонопольна діяльність
Інфляція та її наслідки
Державне регулювання цін
Що таке природознавство. Види природничих наук, предмет та мета вивчення. Класифікація методів наукового пізнання
Хронологія еволюції живої природи за даними палеонтології
Хвильова функція. Хвилі імовірності. Образ атома
Формування й розвиток античної цивілізації
Учення про біосферу
Учення Арістотеля
Теорія еволюції Ч. Дарвіна
Теорія відносності
Теорії елементарних частинок
Сучасна фізична картина світу: простір і час
Становлення цивілізації
Спеціальна теорія відносності
Сонячна система
Світ елементарних частинок
Розвиток життя на землі
Розвиток аналітичної механіки
Пульсари та нейтронні зірки
Проблеми енергетики (ядерні і термоядерні реактори)
Причинність класична і причинність квантова
Природознавство в епоху Відродження
Принцип еквівалентності
Походження людини
Походження життя
Подальший розвиток теорії еволюції. Дарвінізм XX століття
Основні характеристики атмосфери
Основні етапи еволюції живої природи
Ньютонівська революція
Ноосфера
Наука середніх віків
Народження та еволюція зірок
Народження Всесвіту
Перехід біосфери в ноосферу
Класифікація елементарних частинок
Квантова механіка
Змінні зірки. Цефеїди
Зародження й розвиток наукових знань у стародавньому світі
Закон збереження енергії в макроскопічних процесах
Загальнонаукові методи теоретичного пізнання
Загальнонаукові методи емпіричного пізнання
Загальнонаукові методи, що застосовуються на емпіричному й теоретичному рівнях пізнання
Загальна характеристика піфагоризму
Життя як особлива форма руху матерії
Жива речовина біосфери
Ентропія та імовірність
Еволюція суспільної свідомості. Раціональні знання
Еволюція всесвіту
Еволюційні ідеї, концепції та гіпотези в додарвінівський період
Другий закон термодинаміки та принцип зростання ентропії
Джордано Бруно: світоглядні висновки з коперниканізму
Давні цивілізації Європи
Географія та основні характеристики цивілізацій стародавнього сходу
Галактика і квазари
Гіпотеза де Бройля. \"Хвилі матерії\"
Виникнення класичної механіки
Виникнення й розвиток електродинаміки
Від геометричного методу до аналітичної механіки
Від \"дитячості\" Гомера до атомістики Демокріта
Александрійська наукова школа
Ціноутворення на підприємствах торгівлі
Ціноутворення в міжнародній торгівлі
Цінові лінії та вплив ціни на реалізацію товарів
Фактори, що впливають на ціноутворення
Стратегія ціноутворення
Ринкові методи визначення цін
Політика цін та її мета
Основні вили цін, їх склал і структура
Методи встановлення ціни на товар
Конкуренція як один із факторів ціноутворення
Етапи формування ціни з урахуванням конкурентоздатного товару і визначення «байдужих» цін
Встановлення ціни з урахуванням конкурентоздатності товару
Методи визначення зовнішньоторгівельних цін та їх особливості
Фізична організація баз даних
Сховище даних
Середовище бази даних
Розширена модель \"сутність - зв\'язок\"
Розподілена обробка даних
Реляційна модель даних
Перевірка відношень за допомогою правил нормалізації
Об\'єктно-орієнтовані бази даних
Нормалізація
Модель \"сутність-зв\'язок\" баз даних
Логічне проектування баз даних
Засоби автоматизації проектування баз даних
Життєвий цикл розробки інформаційної системи
Вступ до баз даних
Застосування баз даних
Теорія і практика конкретних соціально-економічних досліджень
Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів
Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні
Поняття, цілі і функції науки
Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи
Оформлення результатів наукової роботи
Оформлення замовлення на практичні розробки
Основні методи наукових досліджень та їх характеристика
Основні етапи проведення наукових досліджень
Основи методології науково- дослідної діяльності
Організаційна структура науки
Наука як система знань
Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт
Організація роботи наукового колективу
Конкретно-наукові та спеціальні методи
Вибір напряму наукового дослідження
Аналіз та інтерпретація інформації
Історія становлення та розвитку науки
Інформаційне забезпечення наукової роботи
Управління державною регуляторною політикою
Сутність і види державної політики
Співвідношення державного управління, політики і права та механізм їх взаємодії
Правове забезпечення новітніх інформаційних технологій у здійсненні регуляторної політики
Погодження проектів регуляторних актів та експертний висновок щодо їх регуляторного впливу
Планування діяльності з підготовки регуляторних актів та вироблення їх концепцій
Особливості зловживань правом у сфері регуляторної політики
Критерії оцінки державно-політичних рішень
Концепція проекту управління освітою у світі та в Україні
Зміст і правове регулювання державної регуляторної політики
Зловживання правом як загроза моральності та справедливості регуляторної політики
Затвердження, правова експертиза і державна реєстрація нормативно-правових актів
Завдання створення засад філософії державної політики, державно-політичних рішень
Електронне урядування як новий етап у розвитку регуляторної політики
Державна політика як найважливіша складова національної безпеки
Вимоги справедливості до законодавства україни і міжнародних документів
Відстеження результативності регуляторного акта та оприлюднення інформації
Аналіз філософсько-теоретичних поглядів на проблему забезпечення справедливості регуляторних рішень
Практика моніторингу у здійсненні регуляторної політики
Шлюб як демографічна категорія
Шлюбно - сімейна структура населення
Шлюбність в Україні
Чисельність населення та його склад
Сучасні тенденції демографічного розвитку
Статево-вікова структура населення
Смертність і тривалість життя населення
Система демографічних наук
Сім\'я як об\'єкт демографії
Регулювання демографічних процесів
Прогнози чисельності населення світу й України
Припинення шлюбу, показники шлюбності
Показники відтворення
Народжуваність і репродуктивна поведінка
Необхідність демографічної політики в Україні та її напрямки
Методи демографічного прогнозування
Міграції населення
Загальна теорія народонаселення теоретична основа демографії
Динаміка смертності й очікуваної тривалості життя в Україні
Динаміка народжуваності в Україні
Джерела даних про населення і демографічні процеси
Джерела інформації про населення
Демографія. предмет і методи дослідження
Демографічний аналіз
Демографічне прогнозування
Демографічна політика
Демографічні прогнози: поняття і види
Вибіркові обстеження населення
Взаємозв\'язок демографічного та соціально-економічного розвитку
Взаємовплив міграцій та відтворення населення
Відтворення населення: поняття і сутність
Міграція населення
Формування та облік фінансових результатів.
Формування собівартості реалізованих товарів
Форми бухгалтерського обліку
Склад і класифікація витрат сільськогосподарських підприємств
Переоцінка основних засобів
Оцінка запасів при їх надходженні на підприємство
Особливості та завдання обліку торгової діяльності
Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах
Особливості обліку статутного капіталу у товариствах з обмеженою відповідальністю
Особливості обліку витрат, пов\'язаних із забезпеченням місць для стоянки і зберігання автотранспорту
Особливості автоматизації облікової роботи на підприємствах різних галузей народного господарства
Основи побудови фінансового обліку
Організація бухгалтерської роботи
Облік фінансових доходів
Облік утримань з заробітної плати
Облік та розподіл транспортно- заготівельних витрат
Облік та порядок калькулювання собівартості продукції рослинництва
Облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості
Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування
Облік розрахунків за податками
Облік податку на прибуток
Облік паливно-мастильних матеріалів (ПММ)
Облік основних засобів
Облік оренди основних засобів
Облік нематеріальних активів
Облік на підприємствах транспорту
Облік на підприємствах роздрібної торгівлі
Облік короткострокових зобов\'язань за розрахунками з банками
Облік зобов\'язань за розрахунками з постачальниками та інших поточних зобов\'язань
Облік запасів: зміст та види запасів
Облік загальновиробничих витрат
Облік загальновиробничих витрат
Облік доходів, витрат, визначення собівартості будівельно-монтажних робіт і фінансового результату
Облік доходів, витрат i фінансових результатів діяльності підприємства
Облік довгострокових то поточних фінансових інвестицій
Облік довгострокових зобов\'язань та забезпечень
Облік дебіторської заборгованості за розрахунками
Облік дебіторської заборгованості
Облік грошових коштів та їх еквівалентів
Облік власного капіталу та його змін
Облік витрат на придбання (спорудження) основних засобів
Облік витрат виробництва та випуску готової продукції
Облік витрат, пов\'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом автотранспорту
Облік будівництва господарським способом
Облік будівництва, яке виконується підрядним способом
Облік інших операцій в торгівлі
Облік інших необоротних матеріальних активів
Облік інших доходів та витрат діяльності
Облік і калькулювання собівартості продукції тваринництва
Номенклатура статей за якими групуються інші витрати
Моделі бухгалтерського обліку витрат
Калькулювання собівартості продукції підсобних (промислових) виробництв
Зміст приміток до фінансових звітів
Здійснення й облік переоцінки та інвентаризації товарних запасів
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Загальні особливості виробництва та їх вплив на побуаову бухгалтерського обліку
Вимірювання і оцінка у фінансовому обліку
Відображення дебіторської заборгованості в облікових регістрах та у примітках до фінансової звітності
Бухгалтерський облік у будівельних галузях
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах
Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі
Бухгалтерський баланс. Призначення балансу та його структура
Бухгалтерська фінансова звітність
Амортизація основних засобів
Автоматизація обліку необоротних активів
Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації (АОГПР)
Автоматизація обліку витрат на виробництво
Особливості автоматизації товарних операцій
Облік оподатковуваних тимчасових різниць
Форми об\'єднань підприємств в Україні
Укладання засновницького договору та статуту
Типові моделі кар\'єри у бізнесі
Сутність підприємництва та його характерні риси
Суб\'єкти та об\'єкти підприємницької діяльності
Складні форми підприємницьких утворень
Свобода у здійсненні підприємницької діяльності
Роль підприємництва в суспільстві
Ризик у підприємницькій діяльності
Посередницька підприємницька діяльність
Поняття підприємницького середовища та його складові елементи
Поняття кар\'єри, її види та етапи розвитку
Підприємництво у сфері торгівлі
Підприємництво у сфері страхування
Підприємництво у сфері надання фінансових послуг
Підприємництво у сфері надання консалтингових послуг
Підприємництво та споживачі
Основні етапи створення підприємства
Мотивація підприємництва
Міжнародна класифікація організаційних форм бізнесу
Ліцензування підприємницької діяльності
Етична та соціальна відповідальність підприємництва
Державне регулювання підприємництва
Державна підтримка підприємництва
Виробнича підприємницька діяльність
Взаємовідносини новостворюваного підприємства з банком
Будь-яка підприємницька справа розпочинається із складання бізнес-плану.
Стиль керівництва у бізнесі
Що ж відбувається з нами?
Україна: поглад крізь роки
Україна: шляхом неоколонізації
Один із західних \"учителів-кочівників\"
Жити власним розумом
\"Дарунки\" неолібералізму слов\'янському світові
Винаходи заходу: глобалізм, мондіалізм, лібералізм, неолібералізм
Майбутнє постліберальної України
Характеристика міжбанківських розрахунків
Характеристика дворівневої банківської системи України
Факторингові операції банків
Фінансове плаиування у байку
Фінансова перевірка НБУ діяльності банків
Управління банківськими ризиками
Сутність та форми кредитних відносин.
Сутність та класифікація векселів.
Сутність, форми і методи формування зобов\'язань банком
Статистичний аналіз кредитної діяльності банку
Статистичний аналіз балансу банку. Активи та пасиви банку, статистичний аналіз їх формування та управління ними
Статистичне вивчення прибутковості банку
Статистичне вивчення платоспроможності банку
Статистичне вивчення ліквідності балансу банку
Статистика ризиків банківської діяльності
Розрахункові операції банків
Ризики лізингових та факторингових операцій
Реєстрація та ліцензування банківської діяльності
Проектне фінансування банками
Проблемні позички і засоби реструктуризації безнадійних кредитів
Принципи моделювання зв\'язку між активними та пасивними операціями банку. Форми фінансової звітності, що створюються на основі аналізу балансу банку
Предмет та методи аналізу діяльності банку
Предмет, метод і завдання статистики банківської діяльності. система статистичних показників банківської діяльності
Послуги комерційних банків
Поняття і класифікація пасивів комерційного банку
Оцінка кредитоспроможності позичальника
Оцінка ефективності платіжних карток у системі електронних платежів
Особливості управління реальними інвестиціями
Особливості менеджменту у банку
Основні функції фінансового менеджменту у банку
Основні функції НБУ як центрального банку країни
Основні умови надання кредитів та їх види
Основні принципи побудови системи банківського нагляду і регулювання в Україні
Основи управління інвестиціями банків у цінні папери
Основи організації банківського кредитування
Організація та контроль готівкового обігу установами НБУ
Організація розрахунків у системі масових електронних платежів
Організація міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП) Національного банку України
Організація комерційними банками розрахунків у народному господарстві
Організація діяльності та формування капіталу комерційного банку
Організація готівкового обігу комерційними банками
Організація безготівкових розрахунків комерційними бан-ками
Операції банків із цінними паперами
Операції банків із міжнародних розрахунків
Операції, направлені на підвищення надійності векселів
Нетрадиційні банківські операції і послуги
Неторговельні операції в іноземній валюті
Національна система масових електронних платежів (НСМЕП)
Нагляд Національного банку України за діяльністю комерційних банків
Механізм регулювання грошово-кредитної політики НБУ
Методи управління активами і пасивами у банку
Маркетинг у банку
Маркетингова стратегія байку щодо продажу банківських продуктів
Банківська система України
Основні принципи фінансового моніторингу у банку
Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів
Кредитна система
Кредитні операції банків
Касові операції банків і організація готівкового обігу
Зміст і порядок формування власного капіталу банку
Закономірність грошового обігу та розвиток банківської системи
Економіко-статистичний аналіз кредитоспроможності клієнтів банку
Документарний акредитив
Документарне інкасо
Динаміка кредитного процесу
Джерела коштів, що використовуються банками для потреб кредитування. Джерела коштів для коротко- та довгострокового кредитування. Об\'єкти кредитування
Державний контроль за здійсненням банківських операцій
Врахування до-даткових факторів в інвестиційному аналізі.
Види кредитних ризиків у банку
Вексельні позики
Валютні операції банків
Банки, їх види, операції та функції
Банківський міжнародний переказ
Аналіз фінансових результатів комерційного банку
Аналіз ефективності використання кредитів
Аналіз грошових ресурсів комерційного банку
Аналіз інвестиційної діяльності банку
Інвестиційна діяльність комерційних банків
Національний банк України та його операції
Цілі та завдання аудиту трудових ресурсів та оплати праці
Цілі та завдання аудиту товарно-матеріальних запасів.
Цілі та завдання аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов\'язань
Цілі та завдання аудиту грошових коштів
Система регулювання аудиторської діяльності в Україні
Рекомендації до процедур аудиту капіталу
Рекомендації до процедур аудиту дебіторської заборгованості
Програма аудиту фінансових інвестицій
Програма аудиту податку з доходів фізичних осіб
Програма аудиту звіту про фінансові результати
Програма аудиту загальних процедур
Програма аудиту довгострокових матеріальних активів
Програма аудиту дебіторської заборгованості
Програма аудиту власного капіталу
Програма аудиту векселів
Порядок укладення договору на проведення аудиту
Оцінка системи внутрішнього контролю
Основні аспекти визначення ролі та завдань програми аудиту в процесі організації аудиторської перевірки
Організаційні форми аудиторської діяльності,їх функції, права та відповідальність
Організаційні підходи в складанні програми аудиту
Організація і місце аудиту в системі контролю
Нормативна база регулювання аудиторської діяльності
Нормативні вимоги до діяльності аудитора
Методологія складання програми аудиту фінансових інвестицій
Методологія складання програми аудиту товарно-матеріальних запасів
Методологія складання програми аудиту оплати праці
Методологія складання програми аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов\'язань
Методологія складання програми аудиту звіту про фінансові результати.
Методологія складання програми аудиту довгострокових матеріальних активів
Методологія складання програми аудиту грошових коштів
Класифікація аудиту
Етапи підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку
Визначення мети та завдань програми аудиторської перевірки
Аудит у комп\'ютерному середовищі
Аудиторські робочі документи, їх призначення
Аудиторські докази
Історія виникнення і розвитку аудиту
Ярослав Стельмах Химера лісового озера, або Митькозавр із Юрківки
Юрій Андрухович Після мандрівного спудея
Тодось Осьмачка Старший боярин
Тарас Прохасько Відчуття присутності
Степан Оліиник Ля-ля-ля
Станіслав Чернілевський Теплота родинного інтиму
Спиридон Черкасенко Маленький горбань
Сергій Жадан
Семен Климовський Їхав козак за Дунай
Павло Тичина Одчинайте двері
Павло Загребельний Диво
Павло Глазовий Тарас Бульба у Києві
Осип Назарук Роксоляна
Олена Теліга Пломінний день
Олекса Стороженко Скарб
Олександр Ірванець До французького шансоньє
Олег Ольжич
Оксана Сенатович Малий віз
Оксана Забужко Казка про калинову сопілку
Михайль Семенко Місто
Михайло Старицький Оборона Буші
Микола Хвильовий Іван Іванович
Микола Куліш Маклена Граса
Микола Вороний Інфанта
Микола Вінграновський Перша колискова
Любов Пономаренко Гер переможений
Леонід Кисельов Стати б хоч на менти лічені...
Ліна Костенко Чайка на крижині
Ліна Костенко Дощ полив
Красний Іванко і закляте місто Українська народна казка
Дмитро Павличко Погляд у криницю
Григорій Косинка Фавст
Григорій Косинка В житах
Григір Тютюнник Климко
Григір Тютюнник Дивак
Галина Пагутяк Потрапити в сад
Всеволод Нестайко Тореадори з Васюківки
Володимир Самійленко Патріоти
Володимир Підпалий Тиха елегія
Володимир Дрозд Ирій
Володимир Дрозд Білий кінь Шептало
Володимир Винниченко Момент
Василь Слапчук Село
Василь Симоненко Цар Плаксій та Лоскотон
ВАСИЛЬ КОРОЛІВ-СТАРИЙ Хуха-Моховинка
Василь Королів-Старий Потерчата
Василь Голобородько Наша мова
Василь Герасим\'юк Чоловічий танець
Валерій Шевчук Дім на горі
Валер\'ян Підмогильний Місто
Віктор Неборак Генезис літаючої голови
Віктор Домонтович Доктор Серафікус
Віктор Близнець Звук павутинки (фрагменти)
Борис Харчук Планетник
Борис Олійник Вибір
Богдан Лепкий Цвіт щастя
Богдан Лепкий Мишка
Богдан-Ігор Антонич Автопортрет
Антін Лотоцький Михайло-семиліток
Андрій Чайковський За сестрою
Анатолій Дімаров Блакитна дитина
Євген Маланюк Під чужим небом
Євген Дудар Червона Шапочка
Євген Дудар Слон і муха
Євген Дудар Лісова казка (для дорослих)
Євген Гуцало Сім\'я дикої качки
Eммa Андієвська Казка про яян
Ірина Жиленко Жар-птиця
Ірина Жиленко І світла алея...
Ігор Римарук Різдво
Ігор Калинець Писанки
Ігор Калинець Хлопчик-Фігурка, який задоволений собою
Іван Малкович Свічечка букви «ї»
Іван Липа Близнята
Іван Драч Балада про соняшник
Іван Величковський Зеґар з полузеґарком
Іван Багряний Тигролови
Іван Драч. Поема «Чорнобильська мадонна»
«Ізборник Святослава» - оригінальний твір давньоруського письменника XI століття
Із чого сміється Остап Вишня?
Інтерпретація образів національного фольклору у модерністській поезії Ф. Г. Лорки
І сива давнина постає переді мною (історичне минуле у баладах)
Історія відкриття поеми «Слово про похід Ігорів»
Історія зі щасливим завершенням... (Твір-спостереження з власного досвіду)
Історія кобзарства та лірництва на Україні
Історія створення і композиція трагедії «Фауст» Ґете
Історичні персонажі у поемі О. Олеся «Княжа Україна»
Історична епоха в романі Пушкіна «Євгеній Онєгін»
Історичне підґрунтя повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною»
Єдність народу - міцність держави (за творами О. Олеся та А. Лотоцьного)
«Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок...» (Тема життєвого вибору у поезії В. Симоненка)
А. Міцкевич. До «Кримських сонетів»
Абсурд, бунт і любов у творчості Альбера Камю
Автобіографічність повісті Володимира Дрозда «Ирій»
Агрегатні стани тексту, або Книга і сучасність
Альбер Камю - письменник-екзистенціаліст
Антивоєнна спрямованість п\'єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти»
«А рідний край миліший» (діалог між батьком та вітром за поемою М. Вороного «Євшан-зілля»)
Аристократизм - привілей вищого суспільства чи його можна виховати?
Біографії видатних людей (твір-розповідь з елементами роздумів)
«Багато говорити і багато сказати - не одне й те саме» (Софокл). (Твір-роздум)
Батьківсьні слова смертельніші за постріл (твір-діалог між сучасним школярем і Андрієм Бульбою)
Батьківщина - спільна мати всіх громадян
Батьки і діти: повертаючись до вічних тем
«Без вірного друга велика туга...»: роздуми над народними прислів\'ями про друзів і дружбу
Бережіть свій час! (Допис у газету)
«Бо жити спішити треба...» (Мої роздуми над творчістю В.Симоненка)
Будівля Держпрому - пам\'ятна радянської архітектури (твір-опис пам\'ятки архітектури)
Відображення автобіографічних мотивів у вірші Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало»
Відображення рис епохи у п\'єсі М. Куліша «Мина Мазайло»
Відтворення у повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною» віковічного прагнення українського народу до волі
Війна як стан життя (на прикладі роману Л. М. Толстого «Війна і мир»)
Віра в необмежені можливості людини - провідна ідея доби Відродження
Вірш «Минають дні, минають ночі...» - роздуми поета про власну долю
Вірш «Я мить чудову пам\'ятаю...» - прекрасний зразок любовної лірики Пушкіна
Вірш «Пам\'ятник» - поетичний заповіт Пушкіна
Вічні цінності і щоденна мораль у романі «Майстер і Маргарита»
Варіація на тему байки Л. Глібова
Василь Тьоркін - образ солдата-переможця
Велична казна про любов і самотність (за твором А. де Сент-Ензюпері «Маленький принц»)
«Вершники» Ю. Яновського - перший в українській літературі роман у новелах
Веселі старти (твір-розповідь у публіцистичному стилі)
Вибір майбутньої професії - відповідальний крок
В людьми живи в мирі, а з вадами воюй
«Вміти висловити, наскільки кохаєш, - значить мало кохати» (Ф. Петрарка)
Внутрішній світ ліричного героя збірки «Зів\'яле листя»
Внутрішня екологія, або ще раз про здоровий спосіб життя
«В оборону хліба» (моральні проблеми у поезії Б. Олійника)
«Волоте слово» київського князя Святослава
Вольовий і суворий вірш Василя Стуса
Вольтер - володар прогресивних дум Європи
Вплив дитячих вражень на формування особистості Лесі Українки
Втілення поезії «живого життя» і «розуму серця» в образі Наташі Ростової (за романом Л. Толстого «Війна і мир»)
Г. Г. Маркес - відкриття XX століття
Гірка дума Шевченка про долю України у творі «Думи мої, думи мої...»
Гірський пейзаж у творах Алнмана, Ґете і Лєрмонтова
Генезис буржуазної родини в романі Е. Золя «Кар\'єра Ругонів»
Генуезька фортеця (твір-опис пейзажу)
Геракл - символ піднесення людини
Герої-оборонці рідної землі у творі О. Олеся «Княжа Україна»
Герої роману Р. Л. Стівенсона «Острів скарбів»
Герой, який завжди з нами (Твір за творчістю А. К. Дойля)
Гобсек: «Золото - ось духовна сутність теперішнього суспільства...»
Гоголь і Україна
Гуманістичні засади творчого життя Бориса Грінченка
Гумор у повісті Гоголя «Шинель»
Діалог з домовиком (твір-діалог)
Діалоги про мистецтво (твір-діалог)
Два кольори життя у поезії Дмитра Павличка
«Дванадцять» - парадоксальна поема O. Блока
«Двоїсте в нас життя: є царство сну, межа між тим, що хибно називають життям і смертю» (Д. Байрон «Сон», переклад Д. Паламарчука)
День захисту дітей (інформаційне повідомлення у публіцистичному стилі)
День народження дідуся (твір-розповідь із власного досвіду)
Дивакуватий хлопець Олесь (за твором Гр. Тютюнника «Дивак»)
Дитинство - чарівна та казкова країна (лірична сповідь за мотивами твору О. Довженна «Зачарована Десна»)
Добра мова - найкраще багатство
Доброта й жертовність криловського сміху
Доля Генріха Гейне - це «трагедія з ліричним інтермеццо»
Доля жінки-трудівниці на тлі історії (за оповіданням Ю. Мушкетика «Суд»)
Доля жінки у суспільстві (за романом О. Гончара «Собор»)
Доля Оксани Коваленко - першого кохання Т. Шевченка
Домашня студія звукозапису (твір-опис інтер\'єру)
Дон Кіхот - Лицар Печального Образу
Дорослі теж люблять мультфільми!
До чого прихилятися юним душам? (Роздуми над оповіданням Ю. Мушкетика «Суд»)
Драматизм в історичному романі «Облога Буші»
Дружна родина - міцна країна
Духовний світ людини (твір-роздум за оповіданням С. Чернасенна «Маленький горбань»)
Енергія та життєрадісність народних коломийок
Епістолярний жанр на межі зникнення
Етапи творчості Г. Ф. Квітки-Основ\'яненка
Ж.-Б. Мольер. Творча індивідуальність Мольєра
Жінка і суспільство: чому і сьогодні є Сонечки Мармеладови?
Жінка і суспільство у європейській літературі кінця XIX - початку XX ст.
Жіночі образи у творчості Лесі Українки
Жіночі постаті у романі В. Снопа «Айвенго»
Жало мольєрівської сатири
Жанрові особливості поеми І. П. Котляревсьного «Енеїда»
Жанрові особливості твору М. Коцюбинського «дорогою ціною»
Жива вода (твір-роздум)
Життєві пріоритети і цінності Андрія Болконського (за романом Л. Толстого «Війна і мир»)
Життєва мудрість повісті «Маленьний принц»
Життєвий і творчий шлях Ясунарі Кавабати
Життя - театр? (Твір-роздум)
Життя без свободи – ніщо
Життя буде цікавішим, коли поруч і друг (за повістю Я. Стельмаха «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера»)
Зіткнення щирості з лицемірством (за оповіданням Е. Гуцало «Олень Август»)
Загадковий мешканець саду (твір-опис тварини)
Залишитися людиною серед носорогів (роздуми над п\'єсою Е. Йонеско «Носороги»)
«Заповіт» Т. Шевченка - палке звернення до нащадків
Засоби гумору і сатири у творах Остапа Вишні
«Захалявна книжечка» - єдина розрада в солдатській неволі
Зв\'язок історії Київської Русі з історією людства у «Повісті минулих літ»
«Звання - лиш карб, людина - скарб...» (За віршем Р. Бернса «Чесна бідність»)
Значення історичних пісень у житті українського народу
Значення антитези в побудові повісті О. Кобилянської «Земля»
Значення поеми І. П. Котляревського «Енеїда»
Зображення духовної краси й морального убозтва в романі В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»
Зображення народного побуту і звичаїв в оповіданні Марна Вовчка «Максим Тримач»
Кіт-лікар (твір-спостереження)
Кальдерон - син величного століття
Камінний хрест як символ пам\'яті й любові до рідної землі
«Караюсь, мучуся... але не каюсь!» (Твір за творчістю Т. Шевченка)
Карпо Летючий - козацький лоцман (за твором І. Нечуя-Левицьного «Запорожці»)
Катруся і Хлопчик-фігурка (за оповіданням І. Калинця «Хлопчик-фігурна, який задоволений собою»)
«Києво-Печерсьний патерик» - пам\'ятна житійної літератури
Книги, що змінюють світогляд
Княжна Варвара Рєпніна - найвідданіший друг Тараса Шевченка
Кобза співає про Правду і кривду (за твором Р. М. Рільне «Пісня про Правду»)
Кожен фініш - це, по суті, старт
Козацька давнина у творі Оксани Сенатович «Малий Віз»
Коли батько вирішує долю свого сина
Коли прокидається голос крові (за оповіданням Дж. Олдріджа «Останній дюйм»)
Кольори та їх символіка (твір-розповідь)
Комічне у творі А. П. Чехова «Хамелеон»
Кохання, виплекане зболеним серцем (за твором Дж. Джойса «Джакомо Джойс»)
Краса кохання у драматичній поемі «Свіччине весілля»
Краса людини - її душа (Павлик та Федько-халамидник - зустріч хлопців - героїв оповідання В. Винниченка і С. Черкасенка в моїй уяві)
Краса рідної природи в ліричних творах Лесі Українки
«Кримські сонети» - світлі згадки поета про перебування в Україні і в Росії
Куліш - ідеолог і творець української нації в її шляхетних елементах
Культура відпочинку (твір-роздум на екологічну тему)
Ліричний вінок Гоголю
Ліричний образ Мазепи в однойменній поемі Д. Байрона
Ліро-епічна творчість Бориса Грінченка.
Літературна праця - справжнє понлинання Григорія Квітки-Основ\'яненка
«Лист до калини» - лист у вічність
«Лист до сина» - присвячення усьому поколінню
Льонін друг - Сріблястий Лінь (за мотивами оповідання В. Близнеця «Звук павутинки»)
«Любий щоденним...»
«Любов до батьків - основа всіх чеснот» (Цицерон).
Любов до родини - любов до батьківщини (за повістю О. Довженка «Зачарована Десна»)
Любовна лірика Гафіза
«Любов піднесена» у новелі «Три зозулі з поклоном»
Любов рятує світ (за романом М. Булгакова «Майстер і Маргарита»)
Любов як спасіння (за повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»)
Людина, народ, історія у кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»
Людина - коваль свого щастя
Мій власний експеримент за назвою «Посмішка»
Мій старший брат
Мілорад Павич - автор постмодерністських творів
«Міряйте свої сили відповідно до мети, а не мету відповідно до сил» (А. Міцкевич)
Міфологія в колядках і щедрівках - обрядових піснях зимового циклу
Маленькі радощі серед сірої повсякденності
«Марія» - перший роман про колективізацію та голодомор в Україні
Марсель Пруст - один із основоположників модернізму
«Мартин Боруля» - приклад багатогранності творчості корифея українського театру
«Маруся Чурай» - історичний роман у віршах
Маруся Чурай - українська Сапфо
«Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села...»
Менеджмент - мистецтво керувати
Метаморфози розвитку суспільства у творі Овідія «Метаморфози»
«Ми - атомні заложники прогресу» (роздуми над поемою І. Драча «Чорнобильська мадонна»)
Микита в б-Б (оповідання, в якому перемагає дружба - після вивчення твору В. Нестайка «Тореадори з Васюківни»)
Миле, любе, найдорожче... (за творами М. Вінграновського)
«Ми однієї крові - ти і я...»: Єдність людини і природи у творі Р.Кіплінга «Мауглі»
Мистецтво. Кому воно потрібне й навіщо (за твором А. П. Чехова «Товстий і тонний»)
Мистецтво графіті
Мистецтво крізь призму життя у п\'єсі А. Чехова «Чайна»
Мої роздуми над твором Олекси Стороженка «Скарб»
Мої роздуми про політику
Мої улюблені місця Харкова
Мова квітів
Мовчання - золото
Модернізм Володимира Винниченка у малій прозі. Новела «Момент»
Мойсей та Вічний Революціонер - чи можна їх поставити в один ряд?
Монолог мусульманського короля Альпухари (за баладою А. Міцкевича «Альпухара»)
Монолог рукавички (за баладою Ф. Шіллера «Рукавична»)
Моральні проблеми роману В. Барки «Жовтий князь»
Моральні проблеми Тома Сойєра і Гека Фінна у повістях Марна Твена
Мотиви вічної боротьби у поемі «Мойсей»
Мотив любові до життя у поезії О. Блока
Моя перша риболовля (твір з елементами опису природи)
Музика - найкращі ліки (твір-розповідь з елементами опису)
Навіть найрозумніший помиляється
Навіщо перекладати Пушкіна українською?
Навіщо потрібні бібліотеки? (Твір-роздум)
Навіщо потрібне знання мови? (Твір-роздум у публіцистичному стилі)
Навіщо потрібно вивчати мову сучасній Елайзі Дулітл? (Твір-роздум)
Найбільша розкіш - це розкіш людського спілкування (Твір на тему розкриття змісту висловлювання А. де Сент-Екзюпері)
Найкращий подарунок - зроблений власноруч
Народно-пісенна основа балади «Тополя» Т. Г. Шевченка
Народно-пісенний супровід весілля
Натхнення і політ (твір-розповідь)
Національний характер поезії В. Вітмена
Незрима боротьба Роксоляни, героїні однойменної повісті О.Назарука
Немає ліків від кохання
Немає нічого ціннішого за здоров\'я
Неоромантика у драмі-феєрії «Лісова пісня»
Неочікуваний гість (твір-розповідь)
Неповторна краса «Антонівських яблук» - символ любові до батьківщини
Непростий шлях до самопізнання (твір-роздум)
«Несказане лишилось несказаним...» (Лірика кохання Ліни Костенко)
Несподівана зустріч (твір-розповідь на основі побаченого)
Не шкодуйте часу на добрі справи! (Твір-роздум у публіцистичному стилі)
Новорічні дива власноруч (твір-опис процесу праці)
Обрав Гамлета: трагедія героя та духовні шукання справжньої особистості
Образ Івана Вишенсьного - головного героя однойменної поеми Івана Франка
Образ ідеального середньовічного лицаря у творі Бертрана де Борна «Сирвента»
Образ автора «Слова про похід Ігорів»
Образ Журдена - головного героя комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»
Образ країни, який вимальовується в поезії Володимира Самійленка «Ельдорадо»
Образ Лаури у сонетах Петрарки
Образ Пекла у «Божественній комедії» Данте Аліг\'єрі
Образ Петербурга в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»
Образ поета-подвижника у поемі Лесі Українки «Давня казка»
Образ Санчо Панси, героя роману Сервантеса «Дон Кіхот», - уособлення практичної недалекоглядності
Образ Фауста як втілення динамізму в розвитку нової європейської цивілізації
Одвічна загадка кохання в оповіданнях І. Буніна
Один момент істинного життя (за новелою В. Винниченка «Момент»)
«Одного поля ягоди» (порівняльна характеристика Раскольникова та Свидригайлова)
Одухотворення явищ природи в «Книзі пісень» Г. Гейне
«Ой, ллються сльози материнські, ллються!» (Образи матерів у романі «Маруся Чурай»)
Опис щита Ахілла в поемі Гомера «Іліада» - це показ життя і вірувань древніх греків
Оригінальні міфопоетичні образи у повісті Володимира Дрозда «Ирій»
Осінь у творах Ф. Тютчева та М. Басьо
Основа повісті Миколи Гоголя «Вечір проти Івана Купала»
Основні мотиви лірики Івана Малковича
Особисте й державне у драмі «Ярослав Мудрий»
Особливість прийомів і засобів у створенні образів у ліричних творах Кальдерона
Особлива роль Мефістофеля у творі Ґете «Фауст»
Особливості мови героя роману Лєрмонтова «Герой нашого часу» Максима Максимовича
Особливості структури роману Ю. М. Лєрмонтова «Герой нашого часу»
Оспівування величі людського духу в романі «Вершники» (за новелою «Лист у вічність»)
Оспівування образу Чарівної Дами у творі Дж. Рюделя «Канцона»
Остання мить життя розкриває душу людини (за творами О. Генрі і Дж. Олдріджа)
П\'єса «Вільгельм Телль» - найпопулярніша драма останнього періоду творчості Шіллера.
Піраміда фараонів із... кавунів (за оповіданням В. Нестайка «Тореадори з Васюківки»)
«Пісня про Буревісника» як неоромантичний твір
«Пісня про рушник» як відображення ментальності українського народу
Пісня Тіртея - заклик до героїв
Пам\'ятник м\'ячу на Сумській (твір-опис пам\'ятника у публіцистичному стилі)
Патріотичний пафос поезій «Катерина» і «Додому» Л. Кисельова
Пересторога проти фашизму у новелі Т. Манна «Маріо і Чарівник»
Печорін - не герой, а жертва свого часу
Повість «Конотопська відьма» - найкращий гумористично-сатиричний твір Г. Квітки-Основ\'яненка
Повість-казка «Крихітна Цахес на прізвисько Циннобер» - один із кращих гротеснно-сатиричних творів Гофмана
Повість Гоголя «Шинель» - трагічна історія життя маленької людини
Повага - це щире визнання чиїхось чеснот
Поведінка флорентійців під час чуми у творі Боккаччо «Декамерон»
Погляди чоловіків у драмі Ібсена «Ляльковий дім»
Погляд на поета й поезію у віршах Евгена Маланюка
Подвиг нескореного Прометея, героя трагедії Есхіла
«Подорож, як найбільша і найсерйозніша наука, дозволяє нам знов віднайти себе» (А. Камю)
Подорож вільного Т. Шевченка на закріпачену Україну
Подорож Маленьного принца Всесвітом. Пошун людини Планета Маленького принца — залишений дім.
Поезія - це завжди неповторність (твір-розповідь з власного досвіду)
Поезія кохання А. Ахматової
Поезія Пастернака - «розповідь про щастя існування»
Поезія саду у творах М. Вінграновського
Поема «Енеїда» І. П. Котляревського - високопатріотична епопея історичного минулого України
Поетична творчість Т. Г. Шевченка «У казематі»
Поетична творчість Т. Шевченка періоду заслання
«Темою і наміром будь-якого мистецтва є примирення індивідуума із Всесвітом» Р. М. Рільке
Помста короля Карла за загибель війська франків і лицаря Роланда у «Пісні про Роланда»
Порівняльна характеристика братів Остапа і Андрія
Портрет патріота (твір-роздум на патріотичну тему)
Пошуки міцних сімейних стосунків у романі Л. Толстого «Анна Кареніна»
Праця - основа добробуту сім\'ї та держави
Праця і терпіння все перемагають
Принижені і ображені у романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара»
Природа і людина у романі К. Гамсуна «Пан»
Природа в романі Пушкіна «Євгеній Онєгін»
Присвята В. І. Григоровичу до поеми «Гайдамаки» - поетична відповідь Шевченка звинуваченням ворожих критиків
Притчі-поезії Ліни Костенко
Притчевість новел зі збірки «Декамерон» Дж. Боккаччо
Прихований гумор у піснях вагантів
Причина нещасть героїв «Княжни Мері» - цинізм Печоріна
Проблема батьків і дітей у романі О. Гончара «Собор»
Проблема морального вибору у повістях В. Винова
Проблема національної самостійності у творчості М. Хвильового
Проблема стосунків поколінь в українському пореформеному суспільстві
Проблематика драми Г. Ібсена «Ляльковий дім»
Проблеми моралі в кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»
Проблеми моралі у повісті У. Самчука «Марія»
Пророче сновидіння короля Карла в «Пісні про Роланда»
Протест проти війни в оповіданні Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»
Про що я дізнався, мандруючи разом із Гуллівером
Псевдопатріотизм як шлях в нікуди
Психологічний живопис Михайла Коцюбинського
Психологія та побут українських селян (за твором І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім\'я»)
Пушкін - геній-трудівник
Різнобічність просвітительських інтересів Марніяна Шашкевича
Ранок великого міста (твір-спостереження з елементами опису)
Реальність і фантастика у творах Вергілія
Революційне перетворення поезії у віршах В. Маяковського
Рельєф високої душі: Коцюбинський і Ван Гог
Робін Гуд очима єпископа (монолог герфордсьного єпископа) (за баладою «Робін Гуд і герфордсьний єпископ»)
Родина, рід, держава у романі Ю. Яновського «Вершники»
Родинні цінності у романі Л. М. Толстого «Анна Кареніна»
Розвінчання теорії сильної особистості в романі Ф.Достоєвського «злочин і кара»
Роздуми про буття у газелях Гафіза
Роланд - ідеальний образ лицаря епохи середньовіччя
Роль І. Карпенка-Карого у становленні українського театру
Роль ліричних відступів у поемі О. Пушкіна «Євгеній Онєгін»
Роль оповідача у творах Григорія Квітки-Основ\'яненка
Роль пейзажів у повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною»
Роль прислів\'їв і приказок у поемі І. П. Котляревського «Енеїда»
Роль прислів\'їв і приказок у романі Сервантеса «Дон Кіхот»
Роль художніх засобів у розкритті ідеї роману В. Барки «Жовтий князь»
Роман «Чорна Рада» Пантелеймона Куліша - «найліпша історична повість в нашій літературі» (І. Франко)
Роман О. Гончара «Собор» - найважливіший твір у його творчому доробку
Романтика світу Жуля Верна
Романтичне зображення кохання у романі В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»
Романтичний світ Ернста Теодора Амадея Гофмана
Романтичний характер пісень Марусі Чурай
Руді вогники у парку Шевченка (твір-спостереження)
Руська земля - головний образ поеми «Слово про похід Ігорів»
Сам на сам з льодяною пустелею (за оповіданням Дж. Лондона «Жага до життя»)
Сатиричні мотиви у романі «Майстер і Маргарита»
Сатиричне зображення сучасного поета «Олімпу» в поемі І. П. Котляревського «Енеїда»
Світлі сльози осені (твір-опис)
Світовідчуття Герасим\'юка-поета
Світ повсякдення і висока ілюзія-мрія у віршах О. Блока
Світ сучасних субкультур
Свято в нашій школі (твір-розповідь із власного досвіду)
Символіка роману І. Багряного «Тигролови»
Символічний вміст образу собору (за романом В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»)
Символи Кохання і Смерті в романі Е. Золя «Кар\'єра Ругонів»
Синтетичність - ознака модерністської поезії
Система ліричних образів у творах Бориса Олійника
«Скнара і філософ, істота підла і висока» (за повістю Оноре де Бальзака «Гобсек»)
Скромність - найкраща прикраса? (Твір-роздум)
Сонети Вільяма Шекспіра: глибина почуття та глибина думки
Співвідношення містерійних образів поеми Т. Шевченка «Великий льох» з історичними реаліями
Сплетіння рис реалізму й символізму в повісті О. Кобилянської «Земля»
Старе й нове у байках Жана де Лафонтена
Стародавня Україна за віршованими оповіданнями О. Олеся «Княжа Україна»
Сучасні технології і підлітки (допис у газету)
Сучасне життя у гуморесках С. Олійника і П. Глазового
Сучасний кінематограф і життя: хто на нього впливає?
«Схились до мушлі спогадів і слухай» (тюремна лірика В. Стуса)
Т. Шевченко і П. Куліш
Талант кохання у творах О. Купріна
Танець вогню (твір-опис)
«Скаржитися на неприємності - це подвоювати зло, сміятися в неприємностей - знищити їх» (Конфуцій)
«Відображення історичного минулого у народних піснях»
Оригінальний погляд на світ у віршах Василя Голобородька
Потрібний кумир - а чому б не Ілля Муромець?
Дві сторони лицарства
Монолог Ребекки
Якби я був художником
Якби Гуллівер зустрівся з Робінзоном Крузо
Відтворення волелюбного духу народу в українських історичних піснях і думах
Вічна юність серця поета Сосюри
Театр у житті І. Карпенка-Карого
Давньогрецька лірика
Моя улюблена казка
Моя улюблена героїня – Попелюшка
Казкові образи у вступі до поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила»
Якби я була Попелюшкою...
Герой і казка
Чому я люблю казки Андерсена?
Добро і зло в літературній казці
Японія та її природа у творчості Мацуо Басьо
Мій улюблений герой - Том Сойєр
Марк Твен - мій улюблений письменник
Що значить Україна для мене?
Про що я замислююсь, слухаючи та співаючи гімн «Ще не вмерла Україна...»?
ро що я замислююсь, читаючи «Думну» Т. Г. Шевченка
Возвеличення у поемі Т. Г. Шевченка «Іван Підкова» хоробрості та лицарства козаків
Героїчне минуле України у поемі Т. Г. Шевченна «Тарасова ніч»
«Як ти житимеш?» (Діалог Толі з його совістю за твором В. Винниченка «Федьно-халамиднин»)
Чому байки Л. Глібова актуальні і сьогодні?
Світосприйняття давніх греків (за грецькими міфами)
Міфи як первинна картина світу
Світ із яйця. Міфи про створення світу
Прометеїв вогонь - світоч добра в людській душі
Походження жанру байки в світовій літературі
Класична мудрість байок Езопа
Різдвяна пісня, або час творити дива
«Робінзон» Даніеля Дефо як дзеркало епохи
Мистецтво як мірило людськості
Гоголь і містика
Які риси художнього світу Кафки?
Мандрівна у Зоряному Возі, або Небо прадавніх слов\'ян
Хто в лісі живе?
Моє улюблене оповідання Евгена Гуцала
Діти і дитинство у поезіях Б.-І. Антонича
Як я розумію народний вислів «Без здоров\'я немає щастя»
Бабусині приказки
«Красний Іванно і закляте місто»
Чарівні предмети в казках.
Добро і зло у казці братів Грімм «Пані Метелиця»
Уявлення пращурів про створення землі та про явища природи Міфи і легенди українців, як і інших народів, розкривають їхні уявлення про навколишній світ, пояснюють походження різних явищ, розповідають про історичні події минулого.
«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине... От де люде, наша слава, слава України!» (Т. Шевченко)
Тварини потребують захисту!
Творчість А. Малишка
Творчість Василя Симоненка - яскравий спалах його короткого життя
Творчість Дмитра Павличка - вагомий внесок в українську літературу
Творчість Й. Бродського - відображення класичної традиції в поезії
Творчість корифеїв українського театру. Іван Карпенко-Карий
Творчість Миколи Вороного. Зіткнення європейського модернізму й національної традиції
Творчість та боротьба Володимира Винниченка
Творча спадщина Маркіяна Шашкевича - керманича «Руської трійці»
Тема батьківщини як центральний образ творчості Дж. Джойса
Тема війни у поезії Гійома Аполлінера
Тема життя і смерті у творах письменників повоєнної пори
Тема кохання і вічності у вірші Гійома Аполлінера «Міст Мірабо»
Тема матері в оповіданні М. Хвильового «Я (Романтика)»
Тема материнської любові у творах В. Симоненка
Тема мистецтва у суб\'єктивній епопеї М. Пруста «У пошуках втраченого часу»
Тематично-стильові особливості і поетика українських народних балад
«Ти не загинеш, мій народе...» (Патріотичні мотиви лірики Е. Маланюна)
Тля їсть траву, іржа - залізо, а брехня - душу (А. Чехов). (Твір-роздум на морально-етичну тему)
Трагічність та драматизм чумацьких пісень
Трагічна доля Есмеральди (за романом В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»)
Трагедія любові й занепад людськості (за оповіданням Б. Грінченна «Каторжна»)
Три світи у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»
Туга за домівкою у віршах «Вогник» і «Пісня про рушник» А.Малишка
Туга за рідним краєм у пісні «Стоїть явір над водою»
Тухольська громада - приклад злагоди та любові до свободи (за повістю І. Франка «Захар Беркут»)
У війни жахливе обличчя (за оповіданням М. О. Шолохова «Доля людини»)
У гості до бабусі (твір-опис інтер\'єру)
У гостях у богині Берегині
Українське традиційне вбрання й мода сьогодення (твір-опис процесу праці)
Український колорит у «Вечорах на хуторі біля Диканьки» Миколи Гоголя
«Улісс» - філософський епос доби модернізму
У мандри за павутинкою (твір-роздум про один з образів-символів за мотивами твору В. Близнеця «Звук павутинки»)
Універсальність генія Ґете
Усе добро на світі від любові
У Спарту прийти і врятуватися (за оповіданням Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»)
У чому актуальність п\'єси М. Куліша «Мина Мазайло»?
У чому гуманістичний пафос повісті Е. Хемінгуея «Старий і море»?
У чому таємниця вересового трунну (за баладою Р. Стівенсона «Вересовий трунок»)
Філософічність творчості Горація
Філософська проза Джеймса Джойса
Фільм, фільм, фільм (твір-розповідь з власного досвіду)
Фемінізм у сучасному світі
Феномен Пантелеймона Куліша
Фольклор - система духовного життя народу
Фольклор у творчості Ґете
Харківський оперний театр (твір-опис інтер\'єру)
Харківський університет та його історія
Хліб і праця - основа життя (за повістю У. Самчука «Марія»)
«Ходи тільки по лінії найбільшого опору - і ти пізнаєш світ» (за твором І. Багряного)
Християнські мотиви в романі Б. Пастернака «Доктор Живаго»
Хто заслуговує на пам\'ятним? (Твір-фантазія)
Художній світ Франца Кафки
Художниця Євгенія Гапчинсьна - «постачальник щастя № І»
Чіпка Вареник: бандит чи народний месник?
«Чайка» - символ вбитого кохання
Чайна церемонія - уособлення японської етики й естетики (за повістю Я. Кавабати «Тисяча журавлів»)
Чарівне царство сновидінь (твір-оповідання)
Чарівний світ дитинства у творчості М. Стельмаха
Через тернії до зірок (Твір на тему розкриття змісту прислів\'я)
«Через терни - до зірок» (життєвий шлях Івана Франка)
Чи актуальна «Божественна комедія» у наш час?
Чи важливі суспільні відносини? (За романом «Собор»)