У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


Державне регулювання цін
Цінова еластичність попиту і пропозиції
Форми організації підприємницької діяльності в країнах з ринковою економікою
Фірма як суб'єкт ринкових відносин
Фінансова система. Державний бюджет. Податки
Теорія попиту і пропозиції
Теорія виробництва та його факторів. Виробнича функція
Суть та функції грошей
Суть та основні чинники економічного зростання
Сутність та основні концепції маркетингу
Сукупний попит і сукупна пропозиція
Споживач як суб'єкт ринкових відносин
Споживання і нагромадження
Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства. Зовнішньоекономічна діяльність України
Система агробізнесу та земельна рента
Роль податків і державних видатків в економічній політиці держави
Роль держави в ринковій економіці
Ринок як економічна форма організації функціонування економіки
Ринок цінних паперів. Види цінних паперів
Ринок праці та безробіття
Ринок праці. Заробітна плата
Ринок капіталу. Процент
Ринковий механізм регулювання економічних відносин
Ринкова організація виробництва
Ринкова інфраструктура
Ринки чинників виробництва
Принципи чисто ринкової економіки
Предмет і метод економічної теорії
Поняття "перехідна економіка"
Платіжний баланс
Перспективи економічного зростання
Підприємницька діяльність і конкуренція. Антимонопольна політика
Особливості формування ціни й обсягу виробництва на прикладі різних ринкових моделей
Основні функції менеджменту
Основні результати і показники макроекономіки
Основні проблеми організації економіки
Міжнародна валютна система. Світовий валютний ринок
Міжнародна торгівля
Організація, її основні компоненти та типи
Організаційні форми підприємницької діяльності
Наслідки дії ринкової системи
Мотивація: сутність, еволюція, ієрархія потреб та винагорода
Механізм формування ренти позичкового відсотка і прибутку
Менеджмент: сутність, соціально-економічні та теоретичні основи
Маркетинговий аналіз ринку. Служба маркетингу у фірмі
Макроекономічна рівновага та економічне зростання
Макроекономічна нерівновага. Циклічність розвитку ринкової економіки
Кредитно-банківська система
Кредитно-грошова політика
Комунікації. Комунікаційна структура управління
Керівництво: влада і лідерство
Заробітна плата в умовах ринкової економіки
Закони товарного виробництва, їх сутність та функції
Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії як науки
Економічний прибуток
Економічна теорія як наука та навчальна дисципліна
Економічна безпека держави
Економічні функції держави
Економічні системи та їх класифікація
Економічні реформи е Україні
Економіка і право власності. Структура економіки
Еволюційний розвиток економічної теорії
Грошовий ринок
Вплив ціни на валовий національний продукт
Витрати виробництва у довгостроковому періоді
Витрати виробництва
Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення
Валовий внутрішній продукт і національний дохід
Банківська справа
Антимонопольна діяльність
Інфляція та її наслідки
Державне регулювання цін
Що таке природознавство. Види природничих наук, предмет та мета вивчення. Класифікація методів наукового пізнання
Хронологія еволюції живої природи за даними палеонтології
Хвильова функція. Хвилі імовірності. Образ атома
Формування й розвиток античної цивілізації
Учення про біосферу
Учення Арістотеля
Теорія еволюції Ч. Дарвіна
Теорія відносності
Теорії елементарних частинок
Сучасна фізична картина світу: простір і час
Становлення цивілізації
Спеціальна теорія відносності
Сонячна система
Світ елементарних частинок
Розвиток життя на землі
Розвиток аналітичної механіки
Пульсари та нейтронні зірки
Проблеми енергетики (ядерні і термоядерні реактори)
Причинність класична і причинність квантова
Природознавство в епоху Відродження
Принцип еквівалентності
Походження людини
Походження життя
Подальший розвиток теорії еволюції. Дарвінізм XX століття
Основні характеристики атмосфери
Основні етапи еволюції живої природи
Ньютонівська революція
Ноосфера