Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКА ТА РІВНЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ

ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКА ТА РІВНЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ

Узагальнено результати досліджень якості зерна пшениці озимої залежно від попередника та доз і співвідношень добрив. Виявлено зміни фізичних та біохімічних параметрів якості зерна.

Generalized the rezult of researches of quality of the winter wheat's grain depending on a precursor, doses and correlations of fertilizers. Established the changes a physical and biochemical parameters of grain's quality.

Постановка проблеми. Аналіз останніх публікацій. Сучасні районовані сорти пшениці озимої високопродуктивні. Біологічний оптимум вмісту білка в їх зерні сягає 14 - 16 %. За інтенсивної технології вирощування пшениці озимої у Лісостепу можливі врожаї зерна 80 - 100 ц/га [1].

Кращими попередниками у районах нестійкого зволоження є багаторічні трави на один укіс, зернобобові та інші. Після кукурудзи на силос пшеницю озиму можливо вирощувати з добрим ефектом за умови, якщо ґрунт буде якісно підготовлений за 20 років до сівби, а запаси продуктивної вологи в орному шарі грунту будуть задовільні (15 - 20 мм) [1, 2].

Проблема поліпшення якості зерна пшениці озимої, поряд з підвищенням урожайності, має важливе значення. З тим, щоб управляти процесом формування врожаю і його якості, необхідно проводити активний моніторинг навколишнього середовища, тобто вести спостереження за комплексом чинників, які впливають на рівень врожаю та якість пшениці озимої, і використовувати ці результати для їх поліпшення.

Умови та методика досліджень. Ґрунт дослідних полів - реградований чорнозем із вмістом гумусу 3,22 %, рН - КСІ 6,6 - 7,1, гідролітична кислотність 1,49 мг-екв./100 г грунту, гідролізо- ваний азот (за Корнфільдом) - 8,6 - 9,2, рухомі форми фосфору (за Труогом) - 15,9 - 17,8, обмінного калію - 10,7 - 10,9 мг на 100 г сухого грунту.

Для даного регіону характерна добра теплозабезпеченість. Середньорічна температура становить 7,9 0С, сума середньодобових ефективних температур (>10 °С) за квітень-вересень 1153 оС. Максимальна температура повітря влітку підвищується до 36, 39 оС, а мінімальна в окремі дні зими знижується до - 34, - 41 оС. Амплітуда коливань середніх місячних температур 25 - 20 оС вказує на помірність континентального клімату.

Стійкий сніговий покрив спостерігався наприкінці грудня. Його середня товщина від 7 - 9 до 13 сантиметрів. Кількість днів із снігом - 88. Для зони досліджень є характерним необов'язкове сніголежання. Танення снігу спостерігається 13 - 23 березня і продовжується 10 - 14 днів.

Річна кількість опадів - 551 мм з коливанням від 371 до 783 мм. Кількість років з опадами менш як 500 мм складала 30 %, а менш як 400 мм - 10 %. За теплий період випадає 59 % від суми опадів за рік. Головне природне джерело води для рослин - атмосферні опади, кількість яких у роки досліджень у теплий період складала найбільше у 2006 році - 280 мм (норма 243 мм), середня у 2005 році - 223 мм і найменша у 2007 році - 188 мм, що нижче від норми на 47 %. У червні-липні 2007 року спостерігалася низька відносна вологість повітря (понад 19 днів) та вища від норми температура повітря. Однак рослини пшениці озимої сорту Донецька 48 виявилися витривалими до таких умов і сформували 56 - 58 ц/га зерна завдяки високим (перехідним) запасам вологи грунту, які залишилися після попередника і поповнилися в осінньо-зимово-весняний період (128,9 мм). Таким чином, можна констатувати про достатню забезпеченість рослин пшениці абіотичними факторами в регіоні.

Добрива (Ыаа, Рсг, Кх) вносили врозкид поверхнево, під основний обробіток (оранку на 20 - 25 см). Наступні обробітки грунту проводили культиватором (КПС - 4,2) із середніми боронами до посівного стану.

Сорт Донецька 48 середньорослий, характеризується високою здатністю до продуктивного кущіння та високою зерновою продуктивністю. Висівали насіння І класу якості.

Сівбу проводили сівалкою точного висіву 20 - 22 вересня. Норма висіву: після кукурудзи - 5, конюшини і гороху - 4,5 млн. шт./га схожих зерен. Сходи отримували на 7 - 8-й день. Осіння вегетація тривала 48 - 52 дні. Захист зерна і посівів пшениці озимої проводили згідно з результатами агробіологічного контролю.

Збирання врожаю - Сампо 500 з усієї облікової ділянки.

Площа посівної ділянки - 80,5, облікової - 50 кв. м при чотирикратній повторності варіантів.

Для аналізів структури врожаю відбирали пробні снопи з 1 м2 в усіх повтореннях. Вміст у зерні білка визначали за ГОСТ 10840-91, кількості та якості клейковини (ВДК) за ГОСТ 13586,1, натурної маси зерна - ГОСТ 10840-64, масу 1000 зерен ваговим методом, склоподібність - ГОСТ 10987-91.

Урожай зерна доводили до 14-відсоткової вологості. Дисперсійний та кореляційний аналізи виконували за Доспеховим Б. А. [5].

Пшениця озима в дослідах вирощувалася після кукурудзи на силос, зібраної 5 - 6 серпня, та конюшини на укіс, зібраної 6 - 8 червня, і гороху, зібраного 23 - 25 червня. Під пшеницю озиму вносили мінеральні добрива: одинарну (М6р4Кбо) та півтори дози (М90Р60Кд0).

Результати досліджень. У середньому за роки досліджень (2005 - 2007 рр.) найменшу кущистість пшениці озимої виявлено після кукурудзи на силос, а найсильнішу - після гороху. Підвищені дози добрив після


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРИТРАСОВИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ - Стаття - 6 Стр.
РОЛЬ ГУСТОТИ РОСЛИН У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ - Стаття - 4 Стр.
НОВІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР У ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ З ЕЛЕМЕНТАМИ БІОЛОГІЗАЦІЇ - Стаття - 7 Стр.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО- АГРОХІМІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ПРИ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ - Стаття - 8 Стр.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ СЕЛЕКЦІЇ А.М.Г. "МАГРОСЕЛЕКТ" НА РІЗНИХ ФОНАХ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ СКОРОЧЕНОЇ РОТАЦІЇ - Стаття - 4 Стр.
ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ І ДОЗ ДОБРИВ НА НАДХОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У РОСЛИННИЦЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ - Стаття - 5 Стр.
РЕАКЦІЯ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ТА СОНЯШНИКУ НА НОВІ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ БІОРАЦІОНАЛЬНІ ДОБРИВА - Стаття - 8 Стр.