Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 336

УДК 336.258 Л.М. Арестова

Черкаський державний технологічний університет

Моделювання факторних складових регіональної продовольчої безпеки

У даній статті досліджено поняття й структуру продовольчої безпеки, представлено економіко- математичне моделювання продовольчої безпеки регіону, визначено фактори, що впливають на рівень виробничої безпеки, а також розроблена система показників оцінки продовольчої безпеки в умовах сталого розвитку галузі сільського господарства регіону, регіон, фактори продовольча безпека

Складна еколого-економічна ситуація в країні в цілому та її регіонах, виснаження природних ресурсів змушує під іншим кутом зору поглянути на проблему продовольчої безпеки. Відомо, що однією з основних сфер діяльності, що приводить до погіршення еколого-економічного стану в як окремих регіонах, так і в країні в цілому, є сільське господарство. І в той же час не викликає сумнівів і той факт, що деградація природних ресурсів у свою чергу є перешкодою розвитку тваринництва і рослинництва. Якщо залишити без уваги стан природних ресурсів, то в майбутньому це може привести до обмеження виробництва необхідного обсягу продовольства, в тому числі і необхідної екологічної якості.

Метою продовольчої безпеки регіону є створення умов для доступу кожного громадянина до продовольства, у тому числі і в довгостроковій перспективі [1, С.124]. У зв'язку з цим, можна констатувати той факт, що дослідження продовольчої безпеки регіону повинно бути орієнтовано не лише на задоволення потреби в продуктах харчування в поточному історичному періоді, але і забезпечення відтворювального процесу, включаючи проведення ряду природоохоронних і ресурсовідновлюючих програм, збалансоване використання земельних, лісових, водних ресурсів для «екологічно стійкого розвитку», що дозволить отримувати продовольство з прийнятними екологічними показниками і майбутнім поколінням.

Для України характерне дослідження проблеми продовольчої безпеки в руслі розвитку аграрного потенціалу країни з метою зменшення ролі імпортних поставок, усунення кризи в АПК, розвитку сільського господарства. У зв'язку із цим, на нашу думку, необхідна підтримка вітчизняного виробника продуктів харчування, розробка програм державного регулювання продовольчого господарства й фінансово-кредитної політики, оподатковування й страхування. У даній статі розглядається продовольча безпека регіону, зокрема проводиться моделювання її факторних домінант. І хоча ця системна проблема була вивчена багатьма ученими, такими, наприклад, як Андрійчук В.Р., БогачовВ.І., ГойчукА.І., Даніленко А.З., Кочетков О.В., Лукінов І.І., МіркінБ.М., СаблукП.Т., Савченко С.В., Ткаченко В.Г та інших, все-таки існують питання, розкриті, на нашу думку, недостатньо переконливо.

На нашу думку, на нинішньому етапі розвитку продуктивних сил особливий інтерес представляє проблема економіко-математичного моделювання відтворювального процесу в рамках системи безпеки. У основі наших розрахунків покладений інтегральний індекс, що характеризує земельні ресурси, рівень технічної оснащеності і рентабельності виробництва екологічно безпечної продукції в аграрному секторі економіки регіону, спираючись на його можливості і державну політику відносно сільського господарства.

Розрахунки рівня продовольчої безпеки будемо проводити з використанням апарату математичного моделювання. Для цього використовуємо набір індикаторів, ефективних при розробці шляху розвитку, які застосовуються з метою визначення дій з досягнення продовольчої безпеки. Обставиною, що сприяє застосуванню математичних і статистичних методів, є встановлення того факту, що економічні явища описуються статистичними закономірностями, визначити які можна тільки при вивченні всієї сукупності, тобто вивчення поведінки і властивостей певної множин окремих елементів.

Математичні методи дають можливість детальніше зрозуміти сенс процесів, що відбуваються, з допомогою вираження економічних процесів з допомогою математичних символів і даючи їм строгий математичний вираз. Отже, аналізуючи еколого-економічні проблеми, можна перейти до їх вирішення, застосовуючи засоби математичного моделювання [2, С.69-73].

Добре відомі методи економетрики дозволять встановити наявність кількісних взаємозв'язків між економічними змінними за допомогою статистичних і математичних засобів. У роботі нами здійснено математичне моделювання продовольчої безпеки регіону, яка дає змогу формалізувати її у вигляді схеми, з допомогою якої можна наочно представити співвідношення елементів і їх вплив на рівень забезпечення продовольчої безпеки.

Відомо, що побудова моделі здійснюється в декілька етапів. Перший зводиться до постановки завдання: визначення мети моделювання досліджуваного об'єкта (модельованої системи). Другий етап полягає в формалізації завдання, тобто включає введення змінних, специфікацію моделі в математичній формі, вибір методу моделювання. На третьому етапі необхідна остаточна розробка варіанту моделювання, оцінка параметрів моделі і перевірка її придатності [З, С. 19-21].

Послідовність розробки моделі включає дві стадії проектування. Перша зводиться до макропроектування, під яким розуміється розробка універсальної моделі процесу взаємодії складної системи регіональної продовольчої безпеки із зовнішнім середовищем для вироблення стратегії управління об'єктом. Згідно поставленої цілі, дослідження співвідношення між самим об'єктом (продовольча безпека регіону) і зовнішнім середовищем представлені в структурному взаємозв'язку (рис. 1).

На другій стадії нами буде проведене мікропроектування. При економіко- математичному моделюванні продовольчої безпеки використовується системний підхід, що дозволяє побудувати досить складну систему з урахуванням всіх факторів і можливостей, пропорційно їх значимості на всіх етапах побудови моделі. У цьому випадку об'єкт розглядається як цілеспрямована множина взаємозалежних елементів, які впорядковані за певною ознакою.

Система продовольчої безпеки при економіко-математичному моделюванні визначається як сукупність елементів, які варто розосередити в певному порядку, виділити зв'язки й взаємозв'язки, визначити загальну мету функціонування.

Ознаками системи продовольчої безпеки, на нашу думку, є:

- цілісність - вона формується як комплекс підсистем, необхідний і достатній для забезпечення функціонального призначення цієї системи;

- ієрархічність - система вбудована в сукупність соціально-економічних систем вищого порядку й складається, у свою чергу, з підсистем, вбудованих у неї й організованих також за


Сторінки: 1 2 3